Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 1051/2005Usnesení NS ze dne 08.09.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:3.TDO.1051.2005.1

přidejte vlastní popisek

3 Tdo 1051/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 8. září 2005 o dovolání podaném R. B., nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici P., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 3 To 717/2004 ze dne 22. 9. 2004, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 2 T 75/2001, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) trestního řádu se dovolání odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 2 T 75/2001 ze dne 21. 4. 2004 byl dovolatel uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 trestního zákona pro skutek podrobně popsaný ve výrokové části citovaného rozsudku. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou a bylo též rozhodnuto o vznesených nárocích na náhradu škody.

O odvolání, které proti tomuto rozsudku podal R. B., rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Ostravě usnesením sp. zn. 3 To 717/2004 ze dne 22. 9. 2004, jímž podané odvolání podle § 256 trestního řádu (dále jen tr. ř.) jako nedůvodné zamítl.

Proti citovanému usnesení podal R. B. sám (bez prostřednictví svého obhájce), dovolání podáním u soudu dne 7. 2. 2005. Přitom označené usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo dovolateli doručeno na místo jeho bydliště, ve kterém se zdržoval a ve kterém přebíral i v minulosti veškeré písemnosti zasílané mu soudy v této jeho trestní věci. Protože se dovolatel na příslušné adrese zdržoval a nebyl zastižen, byl písemně vyrozuměn, že písemnost byla uložena na poště a byl vyzván, aby si ji ve stanovené lhůtě vyzvedl s tím, že pokud si zásilku ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Z příslušné dodejky založené ve spisu (č. l.208) plyne, že označená písemnost (zásilka) byla uložena na poště dne 9. 11. 2004 s tím, že byla doručena uložením dne 20. 11. 2004 a zaslána zpět. V této souvislosti je na místě upozornit na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky a jeho rozhodnutí (dosud nepublikované) sp. zn. 8 Tdo 119/2005 ze dne 2. 2. 2005, podle kterého doručuje-li soud prostřednictvím pošty (i do vlastních rukou - § 64 odst. 1 tr. ř.) zásilku obsahující usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně, tak není vyloučeno její uložení postupem předvídaným ustanovením § 64 odst. 2 tr. ř. V takovém případě nastanou právní účinky doručení již vznikem tzv. fikce doručení vyplývající z tohoto ustanovení. Z hlediska běhu lhůt k podání dovolání tedy nemá význam pozdější faktické převzetí této zásilky. Jen pro úplnost je na místě dodat, že citované usnesení odvolacího soudu bylo doručeno obhájkyni dovolatele dne 19. 11. 2004 a příslušnému státnímu zástupci dne 9. 11. 2004.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. V předmětné věci takto zákonem vymezená lhůta uplynula jejím posledním dnem, kterým byl den 20. 1. 2005. S ohledem na již uvedené, kdy předmětné dovolání bylo podáno u soudu prvního stupně dne 7. 2. 2005, bylo takto podáno po uplynutí zákonné lhůty předepsané pro podání dovolání.

S poukazem na uvedené skutečnosti pak Nejvyššímu soudu České republiky nezbylo, než takto podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítnout, protože bylo podáno opožděně. Toto rozhodnutí potom přijal za splnění podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 8. září 2005

Předseda senátu

JUDr. Vladimír Jurka

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru