Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tdo 102/2020Usnesení NS ze dne 11.02.2020

HeslaDoručování
Lhůty
Odvolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:3.TDO.102.2020.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.


přidejte vlastní popisek

3 Tdo 102/2020-238

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. 2. 2020 o dovolání, které podal obviněný M. H., nar. XY, trvale bytem XY, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 4 To 404/2019, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 6 T 20/2019, takto:

I. Podle § 265k odst. 1 trestního řádu se usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 4 To 404/2019, zrušuje.

Podle § 265k odst. 2 trestního řádu se současně zrušují také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

II. Podle § 265l odst. 1 trestního řádu se Krajskému soudu v Českých Budějovicích přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

I.

Rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 4. 2019, sp. zn. 6 T 20/2019, byl obviněný M. H. uznán vinným přečinem ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „tr. zákoník), kterého se podle skutkových zjištění dopustil jednáním spočívajícím v tom, že dne 13. prosince 2018 kolem 05.20 hodin v Českých Budějovicích jako řidič osobního motorového vozidla tov. zn. Volkswagen Sharan, registrační značky XY, jedoucí po místní komunikaci, po ulici XY, ve směru od XY k ulici XY, nerespektujíce ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) a § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v době, kdy nebyl provoz na komunikaci řízen světelnou signalizací a bylo aktivované přerušované žluté světlo, srazil na vyznačeném přechodu pro chodce zde přecházejícího chodce M. M., nar. XY, jdoucího ve směru chůze od ulice XY k XY, který po střetu s levou boční stranou vozidla řízeného M. H. upadl na zem, v důsledku čehož utrpěl zranění spočívající ve zlomenině očnice vlevo a zlomenině lícní kosti vlevo, když toto zranění je ze soudnělékařského hlediska považováno za zranění lehké s obvyklou dobou léčení a pracovní neschopnosti 3–4 týdny.

Za to byl obviněný odsouzen podle § 148 odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 10 (deset) měsíců, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 2 (dvou) roků.

Dále byl obviněnému podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všech druhů v provozu na pozemních komunikacích v trvání 3 (tří) roků.

Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byla poškozená Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, Žižkova 22, České Budějovice, IČ 411 97 518, odkázána se svým uplatněným nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 4. 2019, sp. zn. 6 T 20/2019, podal obviněný prostřednictvím advokáta odvolání.

O odvolání rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 4 To 404/2019, a to tak, že jej podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítl jako opožděně podané.

Odvolací soud dospěl k závěru, že rozsudek soudu prvního stupně byl obviněnému doručen dne 11. 6. 2019 a od tohoto data počala plynout osmidenní lhůta k podání odvolání, kterážto uplynula ve středu 19. 6. 2019, přičemž obviněný odvolání podal až dne 21. 6. 2019.

II.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 4 To 404/2019, podal obviněný M. H. prostřednictvím svého advokáta dovolání (č. l. 219–221), v rámci něhož uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., neboť bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem.

Obviněný namítl, že mu byl rozsudek soudu prvního stupně doručen dne 11. 6. 2019, přičemž dne 19. 6. 2019 podal svoje odvolání k poštovní přepravě, k čemuž doložil doklady o odeslání odvolání (podací lístek a dodejku k předmětné zásilce) a výpis ze systému sledování zásilek České pošty. Jelikož je podle § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř. lhůta pro podání odvolání zachována též tehdy, jestliže bylo podání ve lhůtě podáno jako poštovní zásilka adresovaná soudu, bylo odvolání podáno včas.

Dále obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265o odst. 1 tr. ř. přerušil výkon trestu zákazu činnosti, který mu by uložen. Uvedenou žádost zdůvodnil obviněný tím, že uvedený zákaz činnosti má pro něho likvidační charakter, neboť se živí jako řidič taxi a na příjmech z této živnosti je zcela závislý.

Na podkladě výše uvedeného obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud napadené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 4 To 404/2019, zrušil v celém rozsahu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. věc vrátil odvolacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

K dovolání obviněného se ve smyslu znění § 265h odst. 2 věty první tr. ř. písemně vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „státní zástupce“) v rámci vyjádření doručeném Nejvyššímu soudu dne 16. 1. 2020, sp. zn. 1 NZO 1339/2019.

Poté, co zopakoval dosavadní průběh řízení a námitky obviněného, uvedl, že pakliže data, která zmiňuje obviněný v podaném dovolání, a která se týkají doručení rozsudku soudu prvního stupně a podání odvolání k poštovní přepravě, mají podklad ve spisovém materiálu, pak se v souladu s obviněným domnívá, že procesní podmínky pro to, aby krajský soud zamítl podané odvolání podle § 253 odst. 1 tr. ř., splněny nebyly. Předmětná lhůta byla totiž zachována.

Státní zástupce proto navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. napadené usnesení, včetně rozhodnutí obsahově navazujících, zrušil a podle § 265l tr. ř. věc Krajskému soudu v Českých Budějovicích přikázal k novému projednání a rozhodnutí.

III.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal, zda je výše uvedené dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti a zda poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí či zda tu nejsou důvody pro odmítnutí dovolání. Přitom dospěl k následujícím závěrům:

Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 4 To 404/2019, je přípustné z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř., protože bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, přičemž směřuje proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku, kterým byl obviněný uznán vinným a byl mu uložen trest. Obviněný je podle § 265d odst. 1 tr. ř. osobou oprávněnou k podání dovolání (pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká). Dovolání, které splňuje náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., podal prostřednictvím svého obhájce, tedy v souladu s ustanovením § 265d odst. 2 tr. ř., ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 tr. ř. a na místě určeném týmž zákonným ustanovením.

Nejvyšší soud se proto dále zabýval otázkou opodstatněnosti obviněným uplatněných dovolacích důvodů.

Protože dovolání je možné učinit pouze z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo nutno posoudit, zda obviněným M. H. vznesené námitky naplňují jím uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. lze uplatnit, jestliže bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) – g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písm. a) – k). Tento dovolací důvod tedy spočívá ve dvou alternativách. První alternativa spočívá v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a), g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí, nebo v rámci druhé alternativy zde byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k).

Obviněný uplatnil variantu první, která patří mezi procesní dovolací důvody. Jejím smyslem je náprava závažných vad, které vedou k tzv. zmatečnosti rozhodnutí. Dopadá předně na případy, kdy došlo k rozhodnutí odvolacího soudu bez věcného přezkoumání řádného opravného prostředku obviněného (zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku) a procesní strana tak byla zbavena přístupu ke druhé instanci. Podstata uvedeného dovolacího důvodu spočívá v tom, že soud druhého stupně měl v řádném opravném řízení přezkoumat určité rozhodnutí napadené řádným opravným prostředkem po věcné stránce, avšak namísto toho v případě odvolání opravný prostředek zamítl podle § 253 odst. 1 tr. ř. (bylo podáno opožděně, osobou neoprávněnou nebo osobou, která se odvolání výslovně vzdala nebo znovu podala odvolání, které v téže věci již výslovně vzala zpět) nebo odmítl podle § 253 odst. 3 tr. ř. (pro nedostatek náležitostí obsahu odvolání), aniž by však pro takový postup byly splněny procesní podmínky.

Obviněným uplatněné námitky předmětnému dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. v uvedené variantě odpovídají.

Ze spisu se podává, že rozhodnutí Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 4. 2019, sp. zn. 6 T 20/2019, bylo obviněnému doručeno dne 11. 6. 2019, kdy si obviněný podle záznamu na doručence (č. l. 137) převzal zásilku obsahující uvedenou písemnost na poště.

Podle § 60 odst. 1 tr. ř. se do lhůty určené podle dní nezapočítává den, kdy se stala událost určující počátek lhůty.

Podle § 248 odst. 1 tr. ř. se odvolání podává u soudu, proti jehož rozsudku směřuje, a to do osmi dnů od doručení opisu rozsudku. Podle § 248 odst. 2 tr. ř. jestliže se rozsudek doručuje jak obžalovanému, tak jeho obhájci a opatrovníku, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

Obviněný nebyl zastoupen advokátem, rozsudek byl tedy doručován toliko jeho osobě. Lhůta pro podání odvolání tudíž počala běžet dnem následujícím po dni doručení rozsudku, tj. dnem 12. 6. 2019, přičemž poslední den lhůty pro podání odvolání připadal na středu 19. 6. 2019. Na str. 139 až 141 spisu je založeno odvolání obviněného opatřené razítkem podatelny soudu, z něhož se podává, že odvolání bylo soudu prvního stupně doručeno dne 21. 6. 2019. Na č. l. 189v je záznam o šetření na podatelně soudu týkající se uvedené zásilky, z něhož vyplývá, že ačkoli podací razítko nese zaškrtnutí rubriky „podáno poštou“, na přiložené obálce není poštovní známka ani jiný způsob ofrankování zásilky, k čemuž pracovnice podatelny uvedla, že se muselo jednat o chybné zaškrtnutí rubriky a že písemnost musela být podána osobně. Uvedená obálka je ve spise založena na č. l. 188.

Ve spise se dále nacházejí listiny, které dodal obviněný a které se týkají převzetí rozsudku soudu prvního stupně a podané zásilky obsahující jeho odvolání. Na č. l. 203 je založena kopie podacího lístku zásilky č. RR728383397CZ s adresou určení Okresní soud v Českých Budějovicích, datovaná dnem 19. 6. 2019. Na č. l. 200 je založen výpis ze sledování této zásilky s tím, že tato byla doručena adresátovi dne 21. 6. 2019. Na č. l. 202 je založena kopie dodejky k předmětné zásilce. Přestože nelze určit obsah této zásilky, nelze vyloučit, že se jednalo o zásilku obsahující písemné vyhotovení odvolání obviněného.

Podle § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř. je lhůta zachována též tehdy, jestliže podání bylo ve lhůtě podáno jako poštovní zásilka adresovaná soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout.

Z razítka podatelny nelze s jistotou určit, zda se jednalo o osobní doručení na podatelnu soudu či nikoli. Prohlášení pracovnice podatelny, že její kolegyně musela vyznačit kolonku špatně a že s ohledem na absenci poštovní známky či jiného označení na obálce se muselo jednat o osobní doručení na podatelnu soudu je s ohledem na obviněným předložené záznamy nedostatečná.

V situaci, kdy nelze s jistotou určit, zda bylo odvolání podáno opožděně či nikoli, je třeba provést doplňující šetření. Není možné bez dalšího vyhodnotit předmětnou situaci v neprospěch obviněného.

S ohledem na výše uvedené lze mít za to, že došlo k naplnění výše uvedeného dovolacího důvodů podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., neboť bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku proti odsuzujícímu rozsudku, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí.

IV.

Ze shora stručně rozvedených důvodů Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 4 To 404/2019, zrušil. Současně podle § 265k odst. 2 věta druhá tr. ř. zrušil další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a Krajskému soudu v Českých Budějovicích nařídil, v souladu s ustanovením § 265l odst. 1 tr. ř., aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

V novém řízení bude odvolací soud povinen se v intencích zrušujícího rozhodnutí předmětnou věcí znovu zabývat a postupovat přitom v souladu s právním názorem, který k projednávaným právním otázkám zaujal Nejvyšší soud (§ 265s odst. 1 tr. ř.). Jedná se zejména o doplňující šetření ve vztahu k podkladům, které předložil obviněný, aby bylo možno postavit najisto, zda bylo odvolání obviněného podáno včas či nikoli.

Protože vady napadeného rozhodnutí vytknuté dovoláním a zjištěné Nejvyšším soudem nebylo možné odstranit ve veřejném zasedání v řízení o dovolání, Nejvyšší soud podle § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. učinil toto rozhodnutí v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 11. 2. 2020

Předseda senátu

JUDr. Petr Šabata

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru