Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Tcu 183/2014Usnesení NS ze dne 21.01.2015

HeslaVynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:3.TCU.183.2014.1
Dotčené předpisy

§ 10 tr. ř.

§ 11 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

3 Tcu 183/2014-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 21. ledna 2015 v neveřejném zasedání návrh obviněného D. M., na vydání rozhodnutí o vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení a rozhodl takto:

Návrh obviněného D. M., aby Nejvyšší soud podle § 10 odst. 2 tr. ř. rozhodl, že je ve věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 4 T 63/2013 vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, se zamítá.

Odůvodnění:

Obviněný D. M. dodal k Nejvyššímu soudu žádost o vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení s poukazem na § 10 odst. 2 tr. ř. ve smyslu čl. 27 odst. 2 Ústavy České republiky, a to v souvislosti s řízením vedeným u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 4 T 63/2013.

Obviněný má za to, že skutek vymezený v obžalobě státního zástupce Okresního státního zastupitelství, který je projednáván Okresním soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou 4 T 63/2013, byl obviněným činěn v rámci podnikatelské činnosti dle zákona číslo 455/1991 Sb., Zákona o živnostenském podnikání, a vztahuje se na něj imunita ve smyslu čl. 27 odst. 2 Ústavy ve spojení s ustanovením § 10 odst. 2 tr. ř. Dále obviněný uvedl, že považuje za nutné, aby se Nejvyšší soud vyjádřil k tomu, zda se na jeho osobu vztahuje diplomatická imunita podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961, případně zda by se k jeho osobě nemělo přistupovat jako k osobě požívající na území České republiky výsad a imunit, jejichž součástí je vynětí z pravomoci (trestní jurisdikce), a to na podkladě tzv. zdvořilostních norem podle mezinárodního práva obyčejového, neboť dle jeho názoru byl v rozhodné době mimo jiného i držitelem živnostenského oprávnění, případně jednal jménem právnické osoby, která byla držitelem živnostenského oprávnění.

Při posuzování této žádosti je namístě zdůraznit, že trestním stíháním se dle § 12 odst. 10 tr. ř. rozumí úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení ve věci samé.

Nejvyšší soud v tomto návrhovém řízení shledal, že v trestní věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 4 T 63/2013, nebylo ke dni vydání tohoto usnesení nařízeno hlavní líčení.

Dle § 10 odst. 1 tr. ř. z pravomoci orgánů činných v trestním řízení jsou vyňaty osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva.

Podle odst. 2 § 10 tr. ř. vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je někdo vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, rozhodne o tom na návrh dotčené osoby, státního zástupce nebo soudu Nejvyšší soud.

Podle č. 27 odst. 2 zák. č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), na který obviněný odkazuje, za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem.

Obviněný D. M. není členem Poslanecké sněmovny nebo Senátu Parlamentu České republiky, tedy není poslancem či senátorem, stejně tak nelze mít za to, že se předmětných skutků vymezených v obžalobě státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích a projednávaných u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 4 T 63/2013 měl dopustit jakýmkoli (byť vzdáleným) způsobem v souvislosti s takovouto činností.

Nutno poznamenat, že obviněný se vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení na podkladě totožné argumentace dožaduje opakovaně (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 3 Tcu 73/2014). Jeho námitka, že se předmětné činnosti dopouštěl v rámci podnikání, resp. jako držitel živnostenského oprávnění, je z hlediska posouzení poslanecké imunity podle článku 27 odst. 2 Ústavy, která pokrývá projevy učiněné poslancem či senátorem na půdě některé z komor Parlamentu, zjevně právně irelevantní. Stejně tak se na obviněného nevztahuje diplomatická imunita podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, neboť obviněný žádných diplomatických imunit nepožívá.

S poukazem na uvedené pak Nejvyšší soud takto podaný návrh zamítl.

Poučení: : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. ledna 2015

Předseda senátu

JUDr. Petr Šabata

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru