Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Nd 345/2001Usnesení NS ze dne 09.01.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:3.ND.345.2001.1

přidejte vlastní popisek

3 Nd 345/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Šámala, Ph. D. a soudců JUDr. Františka Púryho a JUDr. Jindřicha Urbánka podle § 12 odst. 3 o. s. ř. v právní věci věřitele ČSOB a. s., a dlužníka N., společnost s ručením omezeným, zastoupeného JUDr. P. G., advokátem, v substituci JUDr. J. T., advokáta, o návrhu věřitele na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, vedené u Městského soudu v Praze (pracoviště S., P. 2) pod sp. zn. 90 K 74/2000, o návrhu dlužníka, aby byla věc přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 1, 2 o. s. ř., takto:

Věc věřitele ČSOB, a. s., proti dlužníku N., společnost s ručením omezeným, o návrhu věřitele na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, vedená u Městského soudu v Praze (pracoviště S., P. 2) pod sp. zn. 90 K 74/2000, senepřikazuje Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

V označené právní věci je podán návrh věřitele na prohlášení konkursu na majetek dlužníka a věc je projednávaná Městským soudem v Praze (pracoviště S., P. 2) pod sp. zn. 90 K 74/2000. Dlužník svým podáním doručeným Městskému soudu v Praze (pracoviště S., P. 2) dne 14. 9. 2001 navrhl, aby byla tato věc přikázána jinému soudu téhož stupně, konkrétně Krajskému soudu v Ostravě. Důvody k navrženému postupu dlužník spatřuje v tom, že u Městského soudu v Praze je vedeno řízení o prohlášení konkursu na majetek společnosti F. A. S., která patří spolu s dlužníkem do stejného ekonomického uskupení. Proto se dlužník domnívá, že je vhodné, aby tuto věc rozhodoval jiný soud téhož stupně a navrhuje, aby jím byl Krajský soud v Ostravě, u kterého není vedeno žádné konkursní řízení proti společnostem patřícím do ekonomického uskupení Z - group.

Věřitel ve svém vyjádření vyslovil nesouhlas s navrhovanou delegací, protože podle jeho názoru není v této věci jakýkoli důvod k pochybnostem o objektivitě řízení vedeného u Městského soudu v Praze. V návrhu dlužníka na delegaci spatřuje věřitel jen snahu o oddálení rozhodnutí, kterým bude prohlášen konkurs na majetek dlužníka. Vzhledem k tomu věřitel navrhuje, aby byl návrh dlužníka na přikázání věci zamítnut.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený projednal návrh dlužníka na přikázání věci jinému soudu téhož stupně a shledal, že mu nelze vyhovět. Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) platí, že věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé, ovšem musí jimi být podložen závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Postup podle citovaného ustanovení představuje výjimku ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost vyplývá ze zákona. Tato zásada je i ústavně garantována v ustanovení čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Z toho je zřejmé, že skutečnosti, o které se přikázání věci jinému soudu opírá, musí mít výjimečnou povahu i závažnost, tak aby byl odůvodněn průlom do uvedené ústavní zásady. V posuzovaném případě však žádný takový důvod zjištěn nebyl a z návrhu dlužníka ani nelze dovodit, že by snad projednání a rozhodnutí věci Krajským soudem v Ostravě bylo z obecného hlediska vhodnější, hospodárnější a rychlejší.

Nejvyšší soud České republiky zdůrazňuje, že každý samostatně podaný návrh na prohlášení konkursu na majetek osoby, která má vlastní právní subjektivitu, je projednáván zvlášť, v samostatném řízení, v němž jsou nezávisle na případném jiném řízení zkoumány zákonné podmínky k prohlášení konkursu, a to bez ohledu na to, zda dlužník, proti němuž je návrh podán, je ekonomicky spjat s jiným dlužníkem či s dalšími subjekty. Delegace vhodná podle § 12 odst. 2 o. s. ř. tedy z důvodů uvedených dlužníkem nepřichází v úvahu. Navíc, jak vyplývá z údajů obsažených ve spise, nikdo z účastníků ani jejich zástupců nemá v obvodu Krajského soudu v Ostravě sídlo a v obvodu tohoto soudu ani nedošlo k jiné skutečnosti, která by mohla odůvodnit změnu místní příslušnosti. Za těchto okolností by delegace věci soudu, který v ní dosud nerozhodoval, vedla naopak k tomu, že by se řízení dále prodloužilo a meritorní rozhodnutí ještě více oddálilo, protože soud, jemuž by věc byla nově přikázána, by nemohl bez dalšího upřednostnit její projednání a rozhodnutí před jinými věcmi, které již projednává.

Při posuzování podmínek vhodnosti delegace předmětné věci jinému soudu nebylo možné odhlédnout ani od negativního stanoviska věřitele, který s delegací nesouhlasí. Pozice věřitele by se přikázáním věci Krajskému soudu v Ostravě rovněž zhoršila, a to především co do dostupnosti tohoto soudu z důvodu jeho podstatně větší vzdálenosti od sídla věřitele.

Na základě všech uvedených skutečností Nejvyšší soud České republiky rozhodl o návrhu na přikázání věci jinému soudu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. ledna 2002

JUDr. Pavel Šámal, Ph. D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru