Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Nd 199/2001Usnesení NS ze dne 09.01.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:3.ND.199.2001.1

přidejte vlastní popisek

3 Nd 199/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Eduarda Teschlera a soudců JUDr. Blanky Roušalové a Mgr. Josefa Hendrycha rozhodl jako soud nadřízený podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o návrhu na vyloučení soudců ve věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 87/2001, o námitce podjatosti, v právní věci žalobce Z. V., zastoupeného Z. V., proti žalovanému D. p. hl. m. P., a. s., o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a o další nároky z neplatného zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 7 C 155/89, takto:

Soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. A. M. není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 87/2001.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené právní věci žalobce Z. V. má Městský soud v Praze pod sp. zn. 11 Co 598/2000 projednat odvolání, které žalobce podal proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 18. 10. 2000, sp. zn. 7 C 155/89, jímž bylo rozhodnuto, že se podle § 27 odst. 2 o. s. ř. Z. V. nepřipouští jako obecný zmocněnec žalobce. Poněvadž žalobce vznesl námitku podjatosti vůči soudcům Městského soudu v Praze, bylo nejprve zapotřebí, aby Vrchní soud v Praze jako soud nadřízený o namítaném vyloučení soudců rozhodl.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze je o uplatněné námitce podjatosti, ve věci jež je zde vedena pod sp. zn. Nco 87/2001, příslušný rozhodnout senát 11 Cmo složený ze soudců JUDr. E. S. (předsedkyně senátu), JUDr. H. Z. a JUDr. A. M. Podáním ze dne 23. 4. a z 8. 5. 2001 vznesl žalobce námitku podjatosti rovněž vůči soudkyni Vrchního soudu v Praze JUDr. E. S. Tuto námitku projednal za podmínek § 16 odst. 1 o. s. ř. Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) a usnesením ze dne 30. 5. 2001, sp. zn. 3 Nd 148/2001, rozhodl, že tato soudkyně není vyloučena z projednávání a rozhodování shora uvedené věci.

Dne 9. 7. 2001 byla předmětná věc znovu předložena Nejvyššímu soudu, neboť žalobce vznesl novou námitku podjatosti vůči soudkyni JUDr. E. S. a též námitku podjatosti vůči dalšímu soudci senátu 11 Cmo JUDr. A. M. Z obsahu podání žalobce lze dovodit, že důvody vyloučení výše uvedených soudců jsou spatřovány u JUDr. E. S. ve „strannosti, libovůli a svévoli“ a u JUDr. A. M. v jeho „strannosti“ a v „dalších zákonných hlediscích“. U Nejvyššího soudu je věc vedena pod sp. zn. 3 Nd 199/2001.

Podle § 16 odst. 1 věta první o. s. ř. rozhodne o vyloučení soudce nebo přísedícího nadřízený soud. Tímto soudem je v posuzovaném případě Nejvyšší soud. Poněvadž žalobce vznesl námitku podjatosti rovněž vůči členům senátu č. 3 Nejvyššího soudu, který je podle Rozvrhu práce Nejvyššího soudu příslušný ve věci rozhodnout, bylo nutno postupovat nejprve podle ustanovení § 16 odst. 1 věta druhá o. s. ř. podle něhož o vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu. Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2001, sp. zn. 11 Nd 224/2001, pak bylo rozhodnuto, že soudci Nejvyššího soudu JUDr. E. T. a Mgr. J. H. nejsou vyloučeni z projednávání této věci. O vyloučení člena senátu JUDr. J. F. nebylo rozhodováno, neboť ten již od 1. 6. 2001 není soudcem Nejvyššího soudu a nemůže se tedy účastnit na projednání a rozhodování věci.

Z ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. vyplývá, že soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání věci jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle písemného vyjádření JUDr. A. M., tento soudce žalobce ani jeho zmocněnkyni nezná a nemá rovněž žádný vztah k předmětné věci, v níž žalobce Z. V. vystupuje jako účastník řízení.

Shora citované vyjádření neobsahuje žádné skutečnosti, jež by ve smyslu § 14 odst. 1 o. s. ř. svědčily o poměru soudce k dané věci, účastníkům řízení či jejich zástupcům. Konečně ani sám žalobce neuvedl žádné konkrétní skutečnosti, které by pro takový poměr svědčily a tyto skutečnosti nelze zjistit ani z obsahu spisu. Současně je zapotřebí uvést, že podle § 14 odst. 4 o. s. ř. nemohou být důvodem pro vyloučení soudce okolnosti, které spočívají v jeho postupu v řízení v projednávané věci nebo jeho rozhodování v jiných věcech.

Za tohoto stavu Nejvyšší soud namítané důvody vyloučení podle § 14 odst. 1 o. s. ř. neshledal. Ve věci spisové značky Nco 87/2001, v níž má Vrchní soud v Praze rozhodnout o námitce podjatosti směřující proti soudcům soudu nižšího stupně nebyly shledány ani důvody vyloučení podle § 14 odst. 2, 3 o. s. ř. Nejvyšší soud proto rozhodl, že soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. A. M. není z projednávání a rozhodování dané věci vyloučen.

O námitce podjatosti uplatněné žalobcem vůči osobě soudkyně Vrchního soud v Praze JUDr E. S. nebylo zapotřebí znovu rozhodovat, neboť o této otázce již Nejvyšší soud rozhodl shora citovaným usnesením ze dne 30. 5. 2001, sp. zn. 3 Nd 148/2001, přičemž žalobce ve své námitce neuplatnil žádné nové relevantní okolnosti, o nichž by nebylo již nadřízeným soudem rozhodnuto (srov. § 15b odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. ledna 2002

Předseda senátu

JUDr. Eduard Teschler

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru