Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Nd 148/2001Usnesení NS ze dne 30.05.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:3.ND.148.2001.1

přidejte vlastní popisek

3 Nd 148/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Eduarda Teschlera a soudců JUDr. Jindřicha Fastnera a Mgr. Josefa Hendrycha rozhodl jako soud nadřízený podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o návrhu na vyloučení soudkyně JUDr. E. S. ve věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 87/2001, o námitce podjatosti, v právní věci žalobce Z. V., zastoupeného Z. V., proti žalovanému DP hl. m. P., a. s., o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a o další nároky z neplatného zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 7 C 155/89, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. E. S. není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 87/2001.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené právní věci žalobce Z. V. má Městský soud v Praze pod sp. zn. 11 Co 598/2000 projednat odvolání, které žalobce podal proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 18. 10. 2000, sp. zn. 7 C 155/89, jímž bylo rozhodnuto, že se podle § 27 odst. 2 o. s. ř. Z. V. nepřipouští jako obecný zmocněnec žalobce. Poněvadž žalobce vznesl námitku podjatosti vůči předsedkyni senátu Městského soudu v Praze JUDr. H. H., bylo nejprve zapotřebí, aby Vrchní soud v Praze jako soud nadřízený rozhodl o namítaném vyloučení této soudkyně, popř. i dalších soudců Městského soudu v Praze.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze je o uplatněné námitce podjatosti, ve věci jež je zde vedena pod sp. zn. Nco 87/2001, příslušný rozhodnout senát 11 Cmo složený ze soudců JUDr. E. S. (předsedkyně senátu), JUDr. Ha. Z. a JUDr. A. M. Podáním ze dne 23. 4. a z 8. 5. 2001 vznesl žalobce námitku podjatosti rovněž vůči soudkyni Vrchního soudu v Praze JUDr. E. S. Z obsahu a smyslu uplatněného podání je zřejmé, že důvody podjatosti jsou spatřovány jednak v pokynu jmenované soudkyně vůči Městskému soudu v Praze, učiněném přípisem ze dne 8. 2. 2001, sp. zn. Nco 40/2001, který žalobce považuje za „zakázaný a neplatný\" a dále v obavě, že soudkyně bude „nadále diskriminovat postavení obecného zmocněnce\" v předmětném řízení a znemožňovat výkon jeho činnosti.

Podle § 16 odst. 1 věta první o. s. ř. rozhodne o vyloučení soudce nebo přísedícího nadřízený soud. Tímto soudem je v posuzovaném případě Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud).

Z ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. vyplývá, že soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle písemného vyjádření JUDr. E. S. ze dne 21. 5. 2001 (č. l. 1332), tato soudkyně žalobce Z. V. ani jeho zástupkyni nezná a nemá žádný zájem na výsledku řízení v projednávané věci. Pokud s průvodním přípisem ze dne 8. 2. 2001 vrátila spis Městskému soudu v Praze, stalo se tak z důvodů odstranění vad žalobcova podání, obsahujícího námitku podjatosti vůči soudkyni uvedeného soudu, přičemž tento postup se jevil jako nezbytný se zřetelem na nesrozumitelnost původního podání.

Shora citované vyjádření neobsahuje žádné skutečnosti, jež by ve smyslu § 14 odst. 1 o. s. ř. svědčily o poměru soudkyně k dané věci, účastníkům řízení či jejich zástupcům. Takové skutečnosti konečně nenamítá ani sám žalobce a nelze je dovodit ani z obsahu spisu. Jak již bylo konstatováno, žalobce spatřoval důvody podjatosti soudkyně výlučně v její procesní činnosti. Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem pro vyloučení soudce však nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení v projednávané věci nebo jeho rozhodování v jiných věcech.

Za tohoto stavu Nejvyšší soud namítané důvody vyloučení podle § 14 odst. 1 o. s. ř. neshledal. V projednávané věci (sp. zn. Nco 88/2001), v níž má Vrchní soud v Praze rozhodnout o námitce podjatosti směřující proti soudcům soudu nižšího stupně, nejsou dány ani důvody vyloučení podle § 14 odst. 2, 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto rozhodl, že soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. E. S. není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 87/2001.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2001

Předseda senátu

JUDr. Eduard Teschler

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru