Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Nd 124/2001Usnesení NS ze dne 22.05.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:3.ND.124.2001.1

přidejte vlastní popisek

3 Nd 124/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v právní věci žalobce JUDr. R. Š., Ph.D., správce konkurzní podstaty K., a. s. B., zastoupeného Mgr. A. O., advokátem, proti žalovanému S. h., a. s., se sídlem v B., zastoupenému JUDr. S. V., advokátem, o úhradu částky 538 763,- Kč s příslušenstvím,

rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřich Fastnera a soudců Mgr. Josefa Hendrycha a JUDr. Eduarda Teschlera jako soud nejblíže společně nadřízený o návrhu žalobce na přikázání věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 22 Cm 295/96 z důvodu vhodnosti takto:

Návrh se zamítá.

Odůvodnění:

Žalobou podanou dne 27. 12. 1995 u Krajského soudu v Plzni se žalobce domáhá na žalovaném zaplacení částky 538 763,- Kč s příslušenstvím. Žaloba byla podána u Krajského soudu v Plzni, jakožto obecného soudu žalovaného, který měl v té době sídlo v S., okr. K.

Podáním ze dne 30. 1. 2001 však žalobce navrhl, aby věc byla z důvodu vhodnosti delegována Krajskému soudu v Brně. K odůvodnění tohoto svého návrhu uvedl, že žalovaný v mezidobí změnil sídlo, které má, stejně jako žalobce, nyní v Brně.

Žalovaný vyjádřil s tímto návrhem nesouhlas. Namítl, že samotná skutečnost změny jeho sídla nijak toto řízení nezjednodušuje ani nezhospodárňuje. V řízení nejsou navrhovány výslechy osob, které by bydlely, či pracovaly v B., takže lze předpokládat jen účast advokátů účastníků, z nichž jeden je z B. a druhý ze S.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. (o tzv. delgaci vhodné) může být věc z důvodu vhodnosti přikázána jinému soudu téhož stupně. O přikázání takové věci rozhoduje podle § 12 odst. 3 o. s. ř. soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Protože Krajský soud v Plzni se nachází v obvodu Vrchního soudu v Praze, kdežto Krajský soud v Brně, jemuž má být věc delegována, v obvodu Vrchního soudu v Olomouci, je tímto delegujícím, nejblíže společně nadřízeným soudem, Nejvyšší soud České republiky.

Postup podle citovaného ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představuje výjimku ze zásady, podle které řízení koná soud, jehož příslušnost je dána zákonem. Tato zásada zákonného soudce je též ústavně garantována v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Je proto zřejmé, že přikázání věci z důvodu vhodnosti se musí opírat o skutečnosti, které jsou svojí povahou výjimečné. Žádné takové výjimečné skutečnosti však z návrhu žalobce na přikázání věci nevyplývají. I když žalovaný i žalobce mají v současné době sídlo v B., jiné skutečnosti se nezměnily, přičemž nelze odhlížet od faktu, že právní zástupce žalovaného má stále sídlo v S., tedy v obvodu Krajského soudu v Plzni.

Nejvyšší soud proto neshledal důvody dostatečné k tomu, aby řízení v této věci konal jiný než obecný soud žalovaného a návrh na její přikázání Krajskému soudu v Brně jako nedůvodný podle § 12 odst. 2 o. s. ř. a contr. zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22 . května 2001

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Fastner

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru