Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 862/2001Usnesení NS ze dne 07.05.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.862.2001.1

přidejte vlastní popisek

29 Odo 862/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud jako soud dovolací rozhodl v právní věci žalobce P. a c., státní podnik H. v likvidaci,, proti žalovanému \" A. K.\" společnost s ručením omezeným, o zaplacení 1 658.757,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 Cm 205/96, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. března 2000, čj. 1 Cmo 77/99-135, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 31. 3. 2000, čj. 1 Cmo 77/99-135, zastavil řízení o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. ledna 1999, čj. 33 Cm 205/96 – 124.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný včas dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 20. června 2000, čj. 33 Cm 205/96 - 145, doručeným dne 23. 6. 2000 (srov. doručenku ve spise na č.l. 145) vyzval mimo jiné k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení.

Podle bodu 17. hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o. s. ř.“).

Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Žádosti dovolatele o ustanovení zástupce soud usnesením ze dne 24. 1. 2001, čj. 33 Cm 205/96 – 165, které nabylo právní moci 27. 2. 2001, nevyhověl. Dovolatel nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky, tj. o zastavení dovolacího řízení, poučen.

Poněvadž povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 7. května 2002

JUDr. František Faldyna, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru