Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 847/2004Usnesení NS ze dne 23.03.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:29.ODO.847.2004.1
Dotčené předpisy

§ 107 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 847/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce MUDr. J. V., proti žalované P. F., i. f., a.s., o neplatnost přeměny, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 211/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. ledna 2004, čj. 7 Cmo 116/2002-44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem potvrdil odvolací soud rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. června 2001, čj. 32 Cm 211/2000-21, kterým soud prvního stupně zamítl žalobu na určení neplatnosti přeměny žalované na otevřený podílový fond. Dále odvolací soud nepřipustil dovolání proti svému rozhodnutí a rozhodl o nákladech řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, přičemž požadoval, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podle části dvanácté, hlavy I., bodu 17., zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o. s. ř.“). O takový případ jde i v projednávané věci.

V průběhu dovolacího řízení (ke dni 20. srpna 2004) byla žalovaná vymazána z obchodního rejstříku z důvodu přeměny na otevřený podílový fond dle § 35j odst. 3 zákona č. 248/1992 Sb.

Podle ustanovení § 243c občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného; ustanovení § 92 a § 95 až § 99 o. s. ř. však pro řízení u dovolacího soudu neplatí.

Podle ustanovení § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda má řízení zastavit nebo přerušit, a nebo zda v něm může pokračovat. Ztráta způsobilosti být účastníkem řízení brání pokračování v řízení zejména tam, kde účastník nemá žádného právního nástupce, který by převzal právo nebo povinnost, o něž v řízení jde.

Otázkou přechodu majetku a závazků zaniklého investičního fondu se Nejvyšší soud již několikrát zabýval (např. v usnesení ze dne 11. prosince 2001 ve věci sp. zn. 29 Odo 536/2001, publikovaném v časopise Soudní judikatura pod číslem 12/2002) a jak je zřejmé z odůvodnění uvedeného rozhodnutí, dospěl k závěru, že akcionáři investičního fondu nejsou při postupu podle ustanovení § 35j zákona č. 248/1992 Sb. jeho právními nástupci. Investiční fond, který se přemění na podílový fond podle ustanovení § 35j zákona č. 248/1992 Sb., zaniká bez právního nástupce.

Protože žalovaná výmazem z obchodního rejstříku ztratila způsobilost mít práva a povinnosti a rovněž způsobilost být účastníkem řízení, a to bez právního nástupce dovolací soud pro tento neodstranitelný nedostatek podmínky řízení dovolací řízení podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil.

Nákladový výrok se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. března 2005

JUDr. Ivana Štenglová,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru