Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 814/2003Usnesení NS ze dne 23.10.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.814.2003.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 814/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Františka Kučery rozhodl v právní věci žalobkyně R. P., s.r.o, zast., advokátkou, proti žalované obci K., zast., advokátkou, o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 46 Cm 180/2001, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. července 2003, č.j. Ncp 3322/2002-67, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. července 2003, č. j. Ncp 3322/2002-67, rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 46 Cm 180/2001, jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy, a že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Karlových Varech.

Usnesení vrchního soudu napadla žalobkyně dovoláním, jehož přípustnost opírala o ustanovení § 237 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“). Namítala, že posouzení věcné příslušnosti soudu je v daném případě závažnou procesní otázkou, kterou soudy posuzují rozdílně. V souzené věci, kde se žalobkyně vedle určovací žaloby domáhá též vydání předběžného opatření, jímž by bylo žalované zakázáno disponovat s prostředky na účtu u Č. s., a.s., bylo Krajským soudem v Plzni jako soudem odvolacím zrušeno prvostupňové rozhodnutí Okresního soudu v Karlových Varech, u něhož byla žaloba podána. Odvolací soud dospěl k závěru, že věcně i místně příslušným je Krajský soud v Plzni.

Podle ustanovení § 104a odst. 1 o. s. ř. věcnou příslušnost zkoumá soud kdykoli za řízení.

Má-li okresní nebo krajský soud za to, že není věcně příslušný, předloží věc se zprávou o tom svému nadřízenému vrchnímu soudu, jestliže věc podle jeho názoru náleží do věcné příslušnosti okresních, krajských nebo vrchních soudů, popřípadě soudů zřízených k projednávání a rozhodování věcí určitého druhu, nebo Nejvyššímu soudu, jestliže věc podle jeho názoru náleží do věcné příslušnosti Nejvyššího soudu. Účastníci řízení mají právo se k tomuto postupu a k soudem uváděným důvodům vyjádřit. Vrchní soud (Nejvyšší soud) pak rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný (§ 104a odst. 2).

V usnesení, jímž bylo rozhodnuto, že k projednání a rozhodnutí věci jsou příslušné v prvním stupni jiné soudy, než u kterých bylo řízení zahájeno, se rovněž uvede soud, jemuž bude věc postoupena k dalšímu řízení; ustanovení § 105 tím není dotčeno (odst. 6).

Usnesením vrchního nebo Nejvyššího soudu o věcné příslušnosti jsou účastníci řízení a soudy vázáni (§ 104a odst. 7).

Dovolání je ovšem mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Soudem, který rozhoduje o věcné příslušnosti soudu k projednávání a rozhodování věci, je vrchní soud, v jehož obvodu se nachází okresní (obvodní) nebo krajský soud, jenž má za to, že není věcně příslušným. Pojem „nadřízený soud” je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních, a s pojmem „odvolací soud” jej zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhoduje-li tudíž vrchní soud ve smyslu § 104a o. s. ř. o věcné příslušnosti soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu. Skutečnost, že tento nadřízený vrchní soud je shodou okolností i odvolacím soudem vůči soudu, jenž mu věc k rozhodnutí dle § 104a o. s. ř. předložil, zde není rozhodná (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 29 Odo 641/2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 10, ročník 2001, pod číslem 129).

Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí nadřízeného soudu občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. října 2003

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru