Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 804/2003Usnesení NS ze dne 19.02.2004

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.ODO.804.2003.1
Dotčené předpisy

§ 202 předpisu č. 513/1991 Sb.

§ 203 odst. 2 písm. c) předpisu č. 513/1991 Sb.

§ 204a odst. 2 písm. c) předpisu č. 513/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 804/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Petra Gemmela, v právní věci návrhu na povolení změny zápisu K. O. a. s., zastoupené, advokátkou, do obchodního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4530, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. dubna 2003, č. j. 7 Cmo 227/2002-89, takto:

Dovolání se zamítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil odvolací soud usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2002, č. j. F 110513/2001, F 19325/2002, F 20145/2002, F 18566/2002, B 4530-77, kterým tento soud zamítl návrh na povolení zápisu usnesení valné hromady ze dne 15. 11. 2001 o zvýšení základního kapitálu (dále jen „valná hromada“) do obchodního rejstříku proto, že usnesení neobsahovalo určení, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání akcií, tedy obligatorní náležitost takového usnesení.

Své rozhodnutí odůvodnil odvolací soud tím, že podle § 202 a násl. obchodního zákoníku (dále též jen „obch. zák.“) je třeba k platnému a účinnému zvýšení základního kapitálu dodržet zákonem stanovený postup. Náležitosti usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu určuje § 203 odst. 2 obch. zák. Podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák. musí takové usnesení obsahovat i údaje uvedené v § 204a odst. 2 obch. zák., tedy i místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií a musí uvádět, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty pro výkon tohoto práva. Připouští-li usnesení valné hromady dvoukolové upisování akcií, musí také určit i místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu lhůty.

Odvolací soud z usnesení valné hromady také (nad rámec zjištění soudu prvního stupně) zjistil, že v rozporu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák. neurčuje ani místo pro upisování ve druhém kole, ani jak bude upisovatelům oznamován počátek běhu lhůty pro úpis bez přednostního práva. Usnesení valné hromady tedy neobsahuje náležitosti stanovené zákonem, a proto je rozhodnutí soudu prvního stupně správné.

Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání. Soudům obou stupňů vytýká, že nesprávně hodnotily důkazy a zvolily nesprávnou interpretaci použitých ustanovení obchodního zákoníku. Podle jejího názoru vyplývají z notářského zápisu z valné hromady veškeré náležitosti požadované zákonem. Je stanovena lhůta i začátek jejího běhu, tento začátek musí být představenstvem zveřejněn a oznámen všem akcionářům na adresu bydliště či sídla podle ustanovení § 184 odst. 4 a § 204a odst. 2 písm. a) obch. zák. „Tato ustanovení zaručují, aby byla splněna informovanost všech akcionářů, při současném zachování volnosti představenstva volit dle situace vhodný způsob obeznámení.“ Povinnost obsažená v § 204a odst. 2 písm. a) obch. zák. nemohla být v tomto případě ještě naplněna. Povinnost podle § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák. se vztahuje pouze na místo a lhůtu. Toto ustanovení již nedopadá na uvedení toho, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty, „protože tento princip je ponechán pružnější úpravě § 204a odst. 2 písm. a) obch. zák. Tento závěr zohlednila i platná právní úprava, což vyplývá nejen ze smyslu úpravy § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák., která nemá být jen zdvojením úpravy § 204a odst. 2 písm. a) obch. zák., protože vykonává úplně jinou funkci. Ke shodnému závěru je možno dojít rovněž za pomoci analogie v samotném ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák., kde úprava pro úpis akcií u obchodníka s cennými papíry požaduje jen místo a lhůtu, přestože úprava je i přes odkaz na § 204a odst. 6 obch. zák. a potažmo přes jeho odkaz na § 204a odst. 2 obdobná.“

Dovolatelka navrhuje, aby dovolací soud usnesení obou soudů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Předpokladem přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je závěr dovolacího soudu, že rozhodnutí odvolacího soudu nebo některá v něm řešená právní otázka, mají po právní stránce zásadní význam. Přitom otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam, řeší dovolací soud jako otázku předběžnou. Teprve kladným závěrem dovolacího soudu se stává dovolání přípustným.

Dovolání tedy může tedy být - ve smyslu citovaného ustanovení - přípustné jen tehdy, jde-li o řešení právní otázky (jiné otázky, zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění, přípustnost neumožňují) a jde-li zároveň o právní otázku zásadního významu.

O rozhodnutí odvolacího soudu, které má po právní stránce zásadní význam, se jedná zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.

Za rozhodnutí, které má po právní stránce zásadní význam je třeba považovat rovněž rozhodnutí, které je v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu.

Zásadní právní význam dovolací soud shledává (a potud má dovolání za přípustné) v řešení otázky, zda musí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva na upisování akcií, obsahovat způsob oznámení počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářům.

K tomu Nejvyšší soud uzavřel, že z ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák. vyplývá, že usnesení o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti s využitím přednostního práva na upisování akcií musí obsahovat též údaje uvedené v ustanovení § 204a odst. 2 obch. zák., vyjma případů, kdy má akcie upsat obchodník s cennými papíry, který se ve smlouvě o obstarání vydání cenných papírů zavázal prodat osobám, které mají přednostní právo, na jejich žádost, za stanovenou cenu a ve stanovené lhůtě, upsané akcie v rozsahu jejich přednostního práva. Jedním z údajů uvedených v ustanovení § 204a odst. 2 obch. zák. je též uvedení, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva. Tento údaj tedy musí být v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva (se shora uvedenou výjimkou) zahrnut, jinak řečeno, je jednou z povinných náležitostí tohoto usnesení.

Na tomto závěru nic nemění to, že zákon současně ukládá představenstvu zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami oznámit informaci o přednostním právu, která, mimo jiné, rovněž obsahuje informaci o způsobu oznámení počátku běhu lhůty pro výkon hlasovacího práva. Tento postup logicky vyplývá z toho, že zákon nesvěřuje představenstvu právo rozhodnout o způsobu oznámení počátku běhu lhůty pro přednostní upisování akcií. Toto právo přísluší valné hromadě, která podle ustanovení § 202 odst. 1 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu rozhoduje. Proto musí o tomto způsobu oznámení dříve, než představenstvo informaci podle § 204a odst. 2 písm. a) obch. zák. zveřejní a oznámí, rozhodnout valná hromada.

Protože ani dovolatelka netvrdí, že usnesení valné hromady obsahovalo rozhodnutí o způsobu oznámení počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva na upisování akcií a protože závěr obou soudů o tom, že usnesení valné hromady musí takové rozhodnutí obsahovat je správný, Nejvyšší soud, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání podle ustanovení § 243b odst. 2 věty první o. s. ř., zamítl.

Pro úplnost je ještě třeba uvést, že dovolává-li se navrhovatelka analogie s postupem stanoveným pro obchodníka s cennými papíry, je taková analogie zcela nepřípadná. Analogii, je možno použít pouze v případě mezer v zákoně, přičemž tento předpoklad v projednávané věci splněn není. Navíc představuje postup pro případ, kdy akcie na zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva na upisování akcií upíše obchodník s cennými papíry, odchylku od běžného postupu, což vyplývá z ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obch. zák.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. února 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru