Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 79/2001Usnesení NS ze dne 06.12.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:29.ODO.79.2001.1
Dotčené předpisy

§ 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 79/2001-89

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně S., s. r. o., proti žalované F.T. a. s., o zaplacení částky 564.340,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 22 Cm 405/94, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. února 2000, č. j. 1 Cmo 252/98-72, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 2. června 2000, č. j. 1 Cmo 252/98-82, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský obchodní soud v Praze rozsudkem ze dne 9. června 1998, č. j. 22 Cm 405/9450, jednak zamítl žalobu o zaplacení částky 40.000,- Kč s příslušenstvím (bod I. výroku), jednak uložil žalované zaplatit žalobkyni částku 524.340,- s příslušenstvím (bod II. výroku).

K odvolání žalované Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 25. února 2000, č. j. 1 Cmo 252/98-72, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 2. června 2000, č. j. 1 Cmo 252/98-82, rozsudek soudu prvního stupně v napadeném vyhovujícím výroku ve věci samé potvrdil.

Žalovaná podala proti rozsudku odvolacího soudu včas dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 239 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.”), namítajíc, že jsou dány dovolací důvody uvedené v ustanovení § 241 odst. 3 písm. c/ a d/ o. s. ř., tedy že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování (písmeno c/), a že spočívá na nesprávném právním posouzení věci (písmeno d/). V dovolání pak snáší argumenty na podporu existence těchto důvodů a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001).

Dovolání není v dané věci přípustné.

Dle § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti rozsudku upravují ustanovení § 237, § 238 a § 239 o. s. ř.

Zmatečnostní vady ve smyslu § 237 odst. 1 o. s. ř., jež dovolací soud posuzuje z úřední povinnosti, nebyly v dovolání namítány a z obsahu spisu se nepodávají. Podle § 238 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. dovolání přípustné není, neboť rozsudek odvolacího soudu nebyl rozsudkem měnícím, nýbrž potvrzujícím a nejde ani o situaci předjímanou ustanovením § 238 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. (rozsudek ze dne 9. června 1998 je prvním rozsudkem krajského obchodního soudu ve věci). Podmínky stanovené v § 239 o. s. ř. daná věc rovněž nesplňuje, neboť odvolací soud výrokem svého rozhodnutí přípustnost dovolání nevyslovil (odstavec 1) a žalovaná návrh na vyslovení přípustnosti dovolání nepodala (odstavec 2).

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 4, § 218 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. (per analogiam), neboť žalovaná, která podáním nepřípustného dovolání zavinila jeho odmítnutí, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobci v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly. Za součást dovolacích nákladů dovolatelky přitom Nejvyšší soud nepokládal část zaplaceného soudního poplatku z dovolání. Dovoláním je napaden výrok týkající se částky 524.340,- s příslušenstvím, z níž soudní poplatek činí 20.976,-Kč, přičemž dovolatelka na soudním poplatku z dovolání uhradila (srov. č.l. 85) 22.976,-Kč. Přeplatek na soudním poplatku ve výši 1.600,-Kč.bude muset být dovolatelce vrácen.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 6. prosince 2001

JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru