Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 784/2006Usnesení NS ze dne 21.06.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:29.ODO.784.2006.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

29 Odo 784/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci navrhovatelky Ing. M. H., jako správkyně konkursní podstaty úpadkyně D. z. A., za účasti J. M., o zaplacení částky 6.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 16 Cm 222/2002, o dovolání J. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. února 2006, č. j. 5 Cmo 23/2006-36, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 28. února 2006, č. j. 5 Cmo 23/2006-36, potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. listopadu 2005, č. j. 16 Cm 222/2002-30, jímž byl připuštěn vstup společnosti I. s. r. o., do řízení na místo dosavadní navrhovatelky.

Proti usnesení odvolacího soudu podal J. M. dovolání, přičemž při jeho podání nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má právnické vzdělání. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 12. dubna 2006, č. j. 16 Cm 222/2002-43, doručeným dne 28. dubna 2006, dovolatele vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě do patnácti dnů od doručení usnesení.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písmeno a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, jelikož dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. rozhodnutí uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Ivana Štenglová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru