Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 745/2001Usnesení NS ze dne 26.06.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.745.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 745/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně A) J. P., a B) J. V., proti žalovanému Z. d. O.-K., v likvidaci, o zaplacení restitučních nároků s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 9 C 57/96, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. února 2001, čj. 11 Co 989/2000-132, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit každé žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 7.575,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, do rukou jejich zástupce, advokáta.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem potvrdil odvolací soud v odvoláním napadených výrocích III., V., VII. a VIII., rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 19. května 2000, čj. 9 C 57/96-90, kterým soud prvního stupně uložil žalovanému zaplatit žalobkyni A) částku 745.816,- Kč a žalobkyni B) částku 706.621,- Kč a dále zaplatit na nákladech řízení žalobkyni A) částku 24.818,- Kč a žalobkyni B) částku 21.564,- Kč, vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný podal proti rozsudku odvolacího soudu podáním ze dne 22. května 2001 dovolání, které bylo (jak vyplývá z podacího razítka pošty) téhož dne odevzdáno poště k doručení.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17., zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o. s. ř.“). O takový případ jde i v této věci, jelikož odvolací soud odvolání ve shodě s částí dvanáctou, hlavou první, bodem 15., zákona č. 30/2000 Sb., projednal a rozhodl o něm podle dosavadního znění občanského soudního řádu.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

Rozsudek odvolacího soudu byl, jak vyplývá z doručenky založené ve spisu na čl. 135, žalovanému (jeho právnímu zástupci) doručen dne 22. března 2001. Převzetí je potvrzeno razítkem advokátní kanceláře a podpisem na doručence. Téhož dne rozsudek nabyl právní moci.

Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. byl posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání 23. duben 2001 (pondělí). Dovolání podané žalovaným až 22. května 2001 je tedy opožděné. Nejvyšší soud je proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, 224 odst.1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. (per analogiam), neboť žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto. Žalobkyním tak vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Náklady každé žalobkyně sestávají z odměny advokáta za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 7.500,- Kč (výše odměny je určena podle ustanovení § 15, § 14 odst. 1, § 10 odst. 3, § 3 odst. 1 bodu 6. a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb.) a jedné náhrady paušálních výdajů po 75,- Kč (dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.), celkem tedy 7.575,- Kč, když postup podle § 17 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. lze použít pouze v případě, že tentýž účastník uplatňuje jednou žalobou více nároků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, mohou se oprávněné domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 26. června 2002

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru