Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 722/2005Usnesení NS ze dne 23.05.2006

KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2006:29.ODO.722.2005.1
Dotčené předpisy

§ 133 odst. 1 předpisu č. Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. 505/Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

29 Odo 722/2005-255

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci návrhu na povolení zápisu změn V.-O., za účasti 1. Ing. P. H., 2. Ing. M. N., 3. J. P., 4. A. V., 5. S. H., 6. Ing. I. P., 7. B. V., 8. Ing. E. L., 9. J. W., 10. M. H. a 11. V. H., do obchodního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1070, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. února 2005, č. j. 14 Cmo 424/2004-268, takto:

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. února 2005, č. j. 14 Cmo 424/2004-268 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. srpna 2004, č. j. F 97188/2002 B 1070-238 se zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil odvolací soud usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. srpna 2004, č. j. F 97188/2002 B 1070-238, kterým tento soud odmítl návrh na zápis změn ve statutárním orgánu a dozorčí radě V.-O. (dále jen „společnost“) do obchodního rejstříku.

V odůvodnění rozhodnutí odvolací soud uvedl, že z obsahu spisu zjistil, že návrh na zahájení řízení podaný dne 2. srpna 2002 podepsal předseda představenstva Ing. P. H. Jeho podpis na návrhu není úředně ověřen.

Odvolací soud uzavřel, že podle ustanovení § 42 odst. 4 občanského soudního řádu, ve znění účinném v rozhodné době (dále jen „o. s. ř.“), musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje a musí být podepsáno a datováno, pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti. Podle ustanovení § 31 odst. 5 obchodního zákoníku v rozhodném znění (dále jen „obch. zák.“) musí být úředně ověřena pravost podpisu osob podávajících návrh na zápis do obchodního rejstříku a podpisu plné moci zmocněné osoby. Podle ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř. vyzve předseda senátu účastníka, aby opravil nebo doplnil podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti, nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. V opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř., není-li přes výzvu předsedy senátu podání opraveno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. O tom musí být účastník poučen.

Soud prvního stupně vyzval dne 23. května 2003 (č. l. 217 spisu) navrhovatelku, aby (kromě jiného) ve lhůtě 15-ti dnů doplnila návrh o úředně ověřený podpis předsedy představenstva Ing. Herny, s tím, že jinak návrh odmítne. Navrhovatelka ve stanovené lhůtě výzvě nevyhověla.

Odvolací soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně postupoval v souladu se shora citovanými ustanoveními, když po neúspěšné výzvě k odstranění vady, návrh odmítl. Dodal, že požadavek úředního ověření pravosti podpisů na návrhu v rejstříkovém řízení, upravený ustanovením § 31 odst. 5 obch. zák., nelze považovat za formální. Jde o významný projev ochrany veřejného zájmu na správnosti údajů uváděných v obchodním rejstříku a v neposlední řadě o prvek ochrany osob v obchodním rejstříku zapsaných.

Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání. Co do jeho přípustnosti odkázala na ustanovení § 239 odst. 3 o. s. ř., co do důvodu na ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. Tvrdí, že řízení u odvolacího soudu bylo postiženo vadou při zjišťování skutkového stavu věci, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Dovolatelka uvádí, že Městský soud v Praze jí usnesením, doručeným dne 23. června 2003 uložil, aby ve lhůtě 15-ti dnů od jeho doručení doplnila svůj návrh o úředně ověřený podpis předsedy představenstva Ing. H. a poučil ji, v souladu s ustanovením § 43 o. s. ř., že nebude-li vada návrhu v uvedené lhůtě odstraněna, soud návrh odmítne. Dále ji vyzval k doplnění dalších listin.

Navrhovatelka podáním ze dne 2. července 2003, doručeným soudu dne 9. července 2003, tedy ve lhůtě dané shora uvedeným usnesením, svůj návrh doplnila o veškeré soudem požadované listiny. Spolu s tímto přípisem předala i veškeré přílohy označené v soupisu příloh, tedy i návrh na zahájení řízení s úředně ověřeným podpisem předsedy představenstva Ing. H., ve dvojím vyhotovení. K důkazu navrhovatelka nabízí podání ze dne 2. července 2003, včetně prezenčního razítka podatelny Městského soudu v Praze ze dne 9. července 2003.

Předseda představenstva navrhovatelky podání ze dne 2. července 2003 osobně koncipoval tak, že v části označené I. bylo obsaženo odvolání proti usnesení soudu ve věci vedené pod sp. zn. F 57 038/2003, B 1070, v části označené II. bylo obsaženo sdělení ve věci vedené pod sp. zn. F 81 339/2001, B 1070 a v části označené III. bylo uvedeno, že navrhovatelka ke sp. zn. F 97 188/2002, B 1070 přikládá soudem požadované listiny, jejichž seznam následuje.

Podání navrhovatelka osobně předala na podatelně soudu. Příslušná pracovnice však některé části tohoto podání „odmítla převzít“, o čemž svědčí skutečnost, že vlastnoručně text včetně příloh označený pod I. a II. přeškrtala a převzala tak de facto toliko průvodní přípis spolu s veškerými přílohami ke sp. zn. F 97 188/2002, B 1070.

Navrhovatelka tvrdí, že tento postup pracovnice podatelny, která rozhodovala o tom, zda od účastníka převezme listinu a posuzovala její obsah, v konečném důsledku pro dané dovolání svědčí ve prospěch navrhovatelky, neboť prokazuje jistou pečlivost této pracovnice; ta by zjevně nestvrdila převzetí příloh, které by skutečně navrhovatelka ke svému podání nepřipojila.

Zcela v rozporu se shora popsanými skutečnostmi pak soud prvního stupně návrh na zápis změn ve statutárním orgánu a dozorčí radě odmítl. Navrhovatelka dovozuje, že pokud by soud zjistil, že k podání ze dne 2. července 2003 nejsou připojeny uvedené přílohy (ačkoli proti této alternativě svědčí veškeré shora uvedené skutečnosti), měl jí vyzvat k jejich doplnění a stanovit jí soudcovskou lhůtu. To vše i s ohledem na skutečnost, že soud prvního stupně, jak je shora popsáno, flagrantním způsobem porušil povinnost stanovenou mu ustanovením § 200c odst. 3 o. s. ř., když podle této právní normy, byl povinen učinit do 15-ti dnů od podání návrhu úkony směřující k rozhodnutí.

Odvolací soud pak nezkoumal podání navrhovatelky ze dne 2. července 2003, ale odvolání jako nedůvodné odmítl. Dovolatelka je přesvědčena, že výzvě soudu k odstranění vad návrhu vyhověla a navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu, jakož i rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 o. s. ř.

Na číslech listu 219 a 220 spisu B 1070 je založeno podání navrhovatelky, ze kterého vyplývá, že je doručila soudu osobně dne 9. července 2003. Pracovnice podatelny poznamenala do podacího razítka, že podání bylo doručeno jedenkrát, do rubriky, ve které měla uvést počet doručených příloh napsala pouze „sv.“, aniž by uvedla konkrétní počet příloh. (Otisk podacího razítka se stejným textem je i na fotokopii tohoto podání, které doložila dovolatelka k dovolání.) V uvedeném podání (č. l. 220), pod označením „Přílohy k bodu III.“ navrhovatelka jmenovitě vypočítává počet dokládaných příloh v projednávané věci, přičemž pod bodem 1. uvádí jako dokládanou přílohu „Návrh ze dne 28. června 2002 s úředně ověřeným podpisem předsedy představenstva“. Tento návrh však ve spisu doložen není, přičemž dne 28. června 2002 se konala valná hromada, jejíž usnesení navrhuje společnost zapsat.

Podle ustanovení § 133 odst. 1 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává Vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, potvrdí pracovník podatelny k žádosti podatele přijetí podání otištěním podacího razítka na jeden stejnopis podání a časový údaj o převzetí s uvedením výše nalepené kolkové známky, počtu stejnopisů podání a příloh a připojí svůj podpis.

Pokud by v projednávané věci pracovník podatelny, který přebíral podání navrhovatelky včetně příloh, postupoval způsobem, který mu ukládá kancelářský řád, bylo by postaveno najisto, zda počet převzatých příloh odpovídá počtu příloh uvedených navrhovatelkou v podání. Protože však pracovník podatelny stanovenou povinnost nesplnil a v otisku podacího razítka počet převzatých příloh neuvedl, nelze vyloučit, že dovolatelka uvedenou přílohu soudu skutečně předala a pracovník podatelny ji do spisu nezaložil. Stav způsobený porušením povinnosti pracovníka soudu nelze přičítat k tíži účastníka. Proto bylo povinností soudu prvního stupně pochybení pracovníka soudu napravit a umožnit dovolatelce, aby doložila návrh s úředně ověřeným podpisem. Protože tak neučinil, zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Takovou vadou pak zatížil řízení i odvolací soud, když věc soudu prvního stupně nevrátil k odstranění uvedeného pochybení.

Proto Nejvyšší soud, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), rozhodnutí soudů obou stupňů podle § 243b odst. 2 věty za středníkem a odst. 3 o. s. ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

JUDr. Ivana Štenglová,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru