Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 568/2003Usnesení NS ze dne 27.01.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.ODO.568.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 568/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce JUDr. Z. A., proti žalovanému J. T., o zaplacení směnečné pohledávky 200.000,- Kč, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 49/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. února 2003, čj. 5 Cmo 687/2000-73, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem potvrdil odvolací soud rozsudek Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 10. července 2000, čj. 50 Cm 49/2000-23, kterým tento soud zrušil svůj směnečný platební rozkaz ze dne 26. ledna 2000, čj. Sm 1078/99-10.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které bylo soudu prvního stupně osobně doručeno dne 21. května 2003.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o.s.ř.“).

Podle § 240 odst. 1 o.s.ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o.s.ř.).

Rozsudek odvolacího soudu byl, jak vyplývá z dodejky založené ve spisu na čl. 76, žalobci (jeho zástupci) doručen dne 24. března 2003. Vzhledem k tomu, že žalovanému (jeho zástupci) byl rozsudek doručen již 19. března 2003, nabyl doručením žalobci rozsudek odvolacího soudu právní moci.

Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o.s.ř. byl posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání 24. duben 2003 (čtvrtek). Dovolání podané žalovaným až 21. května 2003 je tedy opožděné.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o.s.ř. opožděné dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, 224 odst.1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. (per analogiam), neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalovanému v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. ledna 2004

JUDr. Ivana Štenglová,v .r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru