Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 534/2001Usnesení NS ze dne 27.11.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:29.ODO.534.2001.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 534/2001-191

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně R., spol. s r. o. proti žalovanému PaedDr. J.V., o zaplacení 54.700,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 6 C 437/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. dubna 2001, čj. 18 Co 60/2001 – 154, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.177,50,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám advokáta.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové shora označeným rozsudkem potvrdil rozsudek ze dne 10. října 2000, čj. 6 C 437/99-127, kterým Okresní soud v Semilech zamítl žalobu na zaplacení částky 52.675,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení a současně přiznal žalobci proti žalovanému náhradu nákladů odvolacího řízení. Předmětem přezkumné činnosti odvolacího soudu nebyl výrok soudu prvního stupně, jímž bylo řízení ohledně částky 3.025,- s příslušenstvím zastaveno.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání datované 3. června 2001, které předal poště k poštovní přepravě dne 2. července 2001, jak vyplývá z obálky založené ve spise na č. l. 181.

Žalovaný ve vyjádření navrhl dovolání odmítnout.

Podle bodu 17., hlavy I, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1.lednem 2001 – dále též jen „o. s. ř.“ ). O takový případ jde i v této věci, jelikož odvolací soud věc ve shodě s bodem 15., hlavy I., části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. rovněž projednal podle dosavadního znění občanského soudního řádu.

Projednáním a rozhodnutím dovolání podle dosavadních právních předpisů ve smyslu bodu 17., hlavy I., části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., se rozumí též posuzování včasnosti dovolání včetně vymezení běhu lhůty k jeho podání (shodně srov. též usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 70/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném před 1. lednem 2001, účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Rozsudek odvolacího soudu byl, jak vyplývá z doručenek založených ve spisu na čl. 154, účastníkům (jejich zástupcům) doručen shodně dne 3. května 2001, přičemž téhož dne nabyl právní moci. Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. připadl konec jednoměsíční lhůty k podání dovolání na neděli 3. června 2001, a proto posledním dnem lhůty byl nejblíže následující pracovní den, tedy pondělí 4. června 2001. Dovolání podané žalobcem až dne 2. července 2001 je zjevně opožděné. Přitom odvolací soud v napadeném rozsudku účastníky výslovně poučil o tom, že přípustnost dovolání upravují ustanovení § 236 až § 239 o. s. ř. ve znění účinném do 31. prosince 2000, a že dovolání je třeba podat do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí.

Nejvyšší soud proto podle ust. § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větou první o. s. ř. (per analogiam), když žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto. Náklady dovolacího řízení vzniklé žalovanému sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem ve výši 3.102,50 Kč stanovené za použití ust. § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhl.č. 484/2000 Sb. a z paušální částky 75,- Kč na jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný navrhnout výkon rozhodnutí.

V Brně 27. listopadu 2001

JUDr. Ivana Štenglová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru