Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 475/2004Usnesení NS ze dne 24.08.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.ODO.475.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 475/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně P. a c. N., a.s., proti žalovanému K. K., o zaplacení směnečného penízu 680.000,- Kč s postižnými právy, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 36 Cm 346/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. září 2002, čj. 9 Cmo 789/2000-127, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud svým rozsudkem změnil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. července 2000, čj. 36 Cm 346/99-84, kterým soud prvního stupně zrušil, co do částky 500.000,- Kč se 6% úrokem p.a. od 20. února 1999 do zaplacení, co do částky 20.000,- Kč za soudní poplatek a co do částky 14.050,- Kč za právní zastoupení svůj směnečný platební rozkaz ze dne 25. srpna 1999, čj. Sm 324/99-11, tak, že jej v tomto rozsahu ponechal v platnosti a ve zbytku tento rozsudek potvrdil.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které bylo podáno na poště dne 17. června 2003.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17., zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů (jak tomu bylo s ohledem na ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 15., zákona č. 30/2000 Sb. v tomto případě) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o. s. ř.“).

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

Rozsudek odvolacího soudu byl, jak vyplývá z dodejky založené ve spisu na čl. 131, žalovanému (jeho zástupkyni) doručen dne 18. dubna 2003. Vzhledem k tomu, že žalobkyni (jejímu zástupci) byl rozsudek doručen již 9. dubna 2003, nabyl rozsudek odvolacího soudu doručením žalovanému právní moci.

Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. byl posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání 19. květen 2003 (pondělí). Dovolání podané žalovaným až 17. června 2003 je tedy opožděné.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. (per analogiam), neboť žalovaný, který z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobkyni v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. srpna 2004

JUDr. Ivana Štenglová,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru