Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 416/2001Rozsudek NS ze dne 09.12.2002

KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.416.2001.1
Dotčené předpisy

§ 548 odst. 1 předpisu č. 513/1991 Sb.

§ 554 odst. 6 předpisu č. 513/1991 Sb.

§ 214 odst. 1 písm. d) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 416/2001

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Miroslava Galluse a JUDr. Františka Faldyny, CSc. v právní věci žalobce P. s., spol. s r.o., zast., advokátem, proti žalovanému B., spol. s r.o., zast., advokátkou, o zaplacení 77.460,- Kč s přísl., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 51 Cm 255/97, k dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15.11.200, č.j. 4 Cmo 34/99-48, takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15.11.2000, č.j. 4 Cmo 34/99-48, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 15.11.200, č.j. 4 Cmo 34/99-48 změnil rozsudek Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 8.10.1998, č.j. 1 Cm 255/97-34 tak, že žalobu o zaplacení 77.460,- Kč s 18% úrokem z prodlení od 1.10.1993 do zaplacení zamítl a žalobci dále uložil povinnost zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně 8.325,- Kč a na náhradu nákladů odvolacího řízení 8.700,- Kč.

Odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku zejména uvedl, že provedenými důkazy nebyl prokázán vznik práva na zaplacení smluvní ceny díla, protože nedošlo k předáni díla předávacím zápisem s podpisy obou smluvních stran. Vzhledem k nesplnění závazku provést dílo ze strany žalobce, nelze dopis žalovaného z 21.5.1993 považovat za uznání závazku zaplatit cenu díla, neboť není možné uznat neexistující závazek. Proto odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, jak bylo uvedeno výše.

Dovoláním ze dne 21.2.2001 napadl žalobce výše uvedený rozsudek odvolacího soudu, a to podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. (ve znění účinném od 1.1.2001) s tím, že dovolání je přípustné, neboť odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé.

V odůvodnění dovolání žalobce zejména uvedl, že podle § 548 odst. 1 obch. zákoníku má zhotovitel právo na zaplacení díla jeho provedením. Dílo bylo provedeno a dne 18.12.1992 byl sepsán zápis o odevzdání a převzetí stavby, na němž sice chybí podpisy předpokládané smlouvou o dílo, avšak zápis byl sepsán a měly ho k dispozici obě smluvní strany. O provedení díla svědčí i jeho kolaudace a vady zjištěné v kolaudačním řízení byly odstraněny a od kolaudace slouží dílo svému účelu. Účastníci řízení nerozporovali, že by nedošlo k provedení a dokončení díla aiv odvolání byl používán argument, že nebyly odstraněny vady díla a nikoliv, že by nebylo provedeno dílo. Závazek žalovaného zaplatit cenu díla vznikl. Dovolatel dále v dovolání uvedl, že objednatel díla by odmítnutím podepsat zápis o předání a převzetí dosáhl toho, že by nikdy nevznikla povinnost zaplatit cenu díla. Popis žalovaného z 21.5.1993 pokládá žalobce za uznání existence závazku zaplatit cenu díla ze strany žalovaného s důsledky uvedenými v § 323 obch zákoníku.

Podle názoru dovolatele spočívá rozsudek odvolacího soudu na nesprávném právním posouzení věci a proto navrhuje, aby dovolací soud tento rozsudek zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný se k dovolání vyjádřil v podání ze dne 20.5.2002 a ztotožnil se se závěry odvolacího soudu a navrhl zamítnutí dovolání.

V podrobnostech pak žalovaný ve vyjádření uvedl, že v dovolání je nutné podle bodu 17. přechodných ustanoveních zák. č. 30/2000 Sb. postupovat podle dosavadních předpisů a proto nelze spatřovat přípustnost dovolaní v ust. § 237 odst. 1 písm. a) platného občanského soudního řádu.

Dále žalovaný v obsáhlém vyjádření zejména uvedl, že k předání díla mělo podle smlouvy dojít po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí stavby, který však účastníky podepsán nebyl. Taktéž žalovaný poukazoval na to, že závazek nebyl splněn řádně a tudíž dílo nebylo provedeno, neboť mělo vady.

Dopis žalovaného ze dne 21.5.1993 není uznáním závazku doplatit spornou částku ceny díla. Žalovaný dále namítá, že žalobce byl několikrát upozorněn na vady díla a dodnes nedoložil, že by je odstranil. Tyto si žalovaný odstranil na vlastní náklady sám.

Žalobci proto podle § 548 obch. zákoníku nevznikl nárok na zaplacení zbytku ceny za provedení díla, neboť žalobce nepředal dílo tak, jak bylo smluveno.

Nejvyšší soud s ohledem na bod 17., hlavu I, část dvanáctou přechodných ustanovení zák. č. 30/2000 Sb., projednal a rozhodl o dovolání podle dosavadních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000, neboť rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno před nabytím účinnosti uvedeného zákona, tj. před 1.1.2001.

Dovolací soud nejprve podle § 240 odst. 1 a § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. konstatoval, že dovolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou, obsahuje stanovené náležitosti, dovolatel je zastoupen advokátem a jím bylo dovolání též sepsáno.

Dovolání je přípustné podle § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř., neboť rozsudkem odvolacího soudu byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé.

V dovolání tvrzeným dovolacím důvodem je to, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci [§ 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř.] a nesprávně měla být posouzena otázka vzniku práva na zaplacení ceny díla a uznání závazku zaplatit cenu díla.

Podle § 548 odst. 1 obch. zákoníku je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu v době sjednané ve smlouvě. Pokud ze smlouvy nebo obchodního zákoníku nevyplývá něco jiného, vzniká nárok na cenu provedením díla. Zhotovitel podle § 554 odst. 1 obch. zákoníku splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak v místě stanoveném obchodním zákoníkem. Objednatel je povinen provedené dílo převzít (§ 537 odst. 2 obch. zákoníku).

Závazek zanikne, je-li věřitelem splněn včas a řádně (§ 324 odst. 1 obch. zákoníku). Jestliže dlužník poskytne vadné plnění a věřitel nemá právo odstoupit od smlouvy nebo tohoto práva nevyužije, mění se obsah závazku způsobem, který odpovídá nárokům věřitele vzniklým z vadného plnění a závazek zaniká jejich uspokojením (§ 324 odst. 3 obch. zákoníku).

Ze skutkových zjištění soudů nižších stupňů, z nichž dovolací soud vychází a která nebyla zpochybněna v dovolání (kromě toho, zda byly odstraněny vady ze soupisu z 18.12.1992,) vyplývá, že smlouvou o dílo ze dne 21.9.1992 se žalobce zavázal pro žalovaného provést rekonstrukci domu čp. 234 v Ch.

Převzetí rekonstrukce se konalo v souladu s čl. VI. bod 1 a 5 smlouvy o dílo dne 18.12.1992, jak o tom svědčí zápis o odevzdání a převzetí z téhož dne; zápis však nebyl účastníky podepsán, aniž by byly uvedeny důvody, proč nebyl zápis podepsán. Součástí zápisu byl soupis vad a nedodělků, který obsahoval celkem 29 vad a nedodělků, z nichž vady a nedodělky pod č. 1 – 28 měly být odstraněny do 8.1.1993 a vada č. 29 do 9.4.1993.

V příkazu č. 12/92, bez data, který vystavil žalobce, byl dán vnitřní složce žalobce příkaz k odstranění vad uvedených ve výše uvedeném soupise z 18.12.1992 s tím, že odstranění vad potvrdí stavbyvedoucí p. Š., příp. uživatel objektu. V části příkazu č. 12/92 označené jako „Převzetí odstr. vad potvr., datum, podpis“ je uvedeno razítko žalovaného a podpis p. Z., jednatele žalovaného, datum uvedeno není. Při jednání odvolacího soudu dne 15.11.2000 žalovaný namítal, že vady ze soupisu z 18.12.1992 nebyly odstraněny.

V kolaudačním rozhodnutí Městského úřadu Ch., stavebního úřadu, ze dne 8.4.1993, č.j. výst. 330/2465/1992-B pro stavbu „Rekonstrukce domu čp. 254 (správně čp. 234) na náměstí T. na prodejnu, I. etapa výstavby bylo povoleno užívání této stavby a v rozhodnutí bylo mj. konstatováno, že „v provedení stavby byly zjištěny vady a nedodělky, které byly k dnešnímu dni odstraněny“.

Z uvedeného je zřejmé, že v době předávání díla, tj. dne 18.12.1992, nesplnil zhotovitel (žalobce) svou povinnost provést dílo, neboť dílo, tj. rekonstrukce domu čp. 234 v Ch., nebylo v té době řádně ukončeno, protože vykazovalo vady a nedodělky uvedené výše a vzhledem k tomu nebyl žalovaný povinen takto neprovedené (neukončené) dílo převzít (§ 537 odst. 2 obch. zákoníku). Povinnost převzít předmětné dílo s vadami a nedodělky pro žalovaného nevyplývala ani z ujednání obsažených ve smlouvě o dílo. Vzhledem k tomu žalobci v té době nevzniklo podle § 548 odst. 1, 2. věta obch. zákoníku ani právo na zaplacení doplatku ceny díla, protože dílo nebylo provedeno ve smyslu § 554 odst. 1 obch. zákoníku.

Odvolací soud, jak vyplývá z odůvodnění jeho rozsudku, dospěl k závěru, že žalobci nevzniklo právo na zaplacení smluvní ceny díla proto, že dílo nebylo dne 18.12.1992 předáno a převzato zápisem, jak to požadoval čl. VI., bod 5 smlouvy o dílo. Nezabýval se tím, zda žalobce poté dílo neprovedl, tj. řádně ukončil a odstranil vady a nedodělky ze soupisu z 18.12.1992. Ze skutkových zjištění soudu prvního stupně totiž vyplývá, že předmětné vady a nedodělky byly odstraněny - viz příkaz 12/92 a jeho potvrzení žalovaným, v něm však není uvedeno datum odstranění vad. Tuto skutečnost žalovaný, jak bylo uvedeno výše, zpochybňoval a odvolací soud se touto námitkou nezabýval.

Podle § 154 odst. 1 o. s. ř. je pro rozsudek rozhodující stav v době jeho vyhlášení. V daném případě je to stav ke dni 15.11.2000.

Z uvedeného je zřejmé, že odvolací soud vycházel pouze z toho, že nebyl podepsán zápis o převzetí díla a proto žalobci nevzniklo právo na zaplacení doplatku ceny díla, ale již nebral v úvahu, zda žalobce dílo provedl, tj. ukončil a zda poté nepřevzetí díla nebylo způsobeno neplněním povinností žalovaného a jaký vliv měla tato okolnost na vznik práva na zaplacení ceny díla.

Podle § 555 odst. 1 obch. zák. nezahrnuje-li smlouva povinnost zhotovitele předmět díla odeslat, splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat s předmětem díla řádně provedeným v místě stanoveném v § 554 obch. zák., v daném případě v místě stanoveném v § 554 odst. 3 obch. zák.

Ze skutkových zjištění je zřejmé, že objednateli bylo umožněno s dílem nakládat – viz kolaudace a užívání díla objednatelem a rozhodující proto je, zda, popř. kdy bylo dílo řádně provedeno, tj. byly odstraněny vytčené vady. To je též rozhodující pro vznik práva na doplacení ceny díla dle § 548 odst. 1 obch. zák.

Z toho a z ust. § 554 odst. 6 obch. zák., které stanoví, že na žádost kterékoli strany se sepíše o předání předmětu díla zápis, který podepíší obě strany, nevyplývá, že by rozhodujícím pro vznik práva na zaplacení díla, nestanoví-li smlouva o dílo něco jiného, bylo podepsání zápisu o předání díla.

Dovolací soud proto dospěl k závěru, že dovolání je důvodné, neboť věc byla nesprávně právně posouzena [§ 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř.].

Nejvyšší soud proto podle § 234 b odst. 1, 2 o. s. ř. rozhodl tak, že dovoláním napadený rozsudek odvolacího soud zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

O nákladech dovolacího řízení bude podle § 243d odst. 1, 3. věta o. s. ř. rozhodnuto v novém rozhodnutí o věci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně 9. prosince 2002

JUDr. Ing. Jan Hušek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru