Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 377/2003Usnesení NS ze dne 19.05.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.ODO.377.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243c předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 146 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce Ing. M. B., jako správce konkursní podstaty úpadkyně Š., a. s., proti žalované F., H. V. a P., a. s., o zaplacení 328 214,- Kč, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 22 Cm 2312/93, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 10. 2000, č.j. 8 Cmo 54/2000-92, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze potvrdil v záhlaví uvedeným rozsudkem rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 26.9.1997 č.j. 22 Cm 2312/93-48 /výrok I./ a současně rozhodl o náhradě nákladů řízení /výrok II./.

Odvolací soud vycházel ze závěru, který zaujal v předcházejícím rozsudku, t. j., že byly v předmětném případě naplněny podmínky pro oprávnění žalované plnit dodávku uskladněním ve smyslu ustanovení § 168 hospodářského zákoníku ve znění pozdějších předpisů /dále též jen „hosp. zák.“/. S ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2.11.1999 č.j. Cdo 2418/98-83, který zrušil předcházející rozsudek odvolacího soudu ze dne 1.7.1998, odvolací soud konstatoval, že žalobkyně prokázala splnění dodávek ve smyslu shora cit. ustanovení hospodářského zákoníku. Dále soud uvedl, že se strany žalované nebylo zpochybňováno, že žalovaná nezaplatila do konce roku 1991 splatné faktury, kterými žalobkyně vyúčtovala poplatky z prodlení za období od září 1992 do prosince 1992.

Podáním ze dne 5.2.2001 oznámil advokát žalované JUDr. M. K. Vrchnímu soudu v Praze, že ještě před uvedeným rozhodnutím odvolacího soudu byl na žalovanou dne 29.9.2000 prohlášen Krajským obchodním soudem v Praze pod č.j. 93 K 55/2000-15 konkurs. Správce konkursní podstaty úpadkyně /žalované/ Ing. M. K. podal dne 5.4.2001návrh na zrušení rozhodnutí odvolacího soudu s poukazem na prohlášení konkursu a vyslovil názor, že rozsudek neměl být vydán a řízení mělo být přerušeno ve smyslu ustanovení § 14 zákona o konkursu a vyrovnání. V dalším podání požádal o doručení rozsudku s poukazem, že rozsudek byl doručen JUDr. M. K. v době, kdy již ze zákona zaniklo dnem 29.9.2000, kdy byl prohlášen konkurs, jeho zmocnění zastupovat žalovanou.

Po doručení rozsudku dne 11.5.2001 podala žalovaná dne 16.5.2001 dovolání, ve kterém dále uvedla, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí, že rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam a že vydání rozhodnutí ve věci samé je v rozporu s hmotným právem.

Podle bodu 17., hlavy I., části dvanácté, zákona 30//2000 Sb., kterým se mění zákon 90/2000 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, se projednají a rozhodnou podle občanského soudního řádu ve znění účinném před l. lednem 2001 /dále jen „o.s.ř.“/.

Jelikož v průběhu dovolacího řízení byl usnesením Krajského soudu v Plzni prohlášen konkurs na majetek žalobkyně a konkursním správcem byl ustanoven Ing. M. B., který podáním ze dne 26.2.2004 podal návrh na pokračování v soudním řízení, bylo možno dle ustanovení § 14 odst.1 písm. c/ věta za středníkem o. s. ř. pokračovat v dovolacím řízení.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28.11.2002 č.j. 93 K 55/2000-152, které nabylo právní moci dne 1.1.2003, byl konkurs na majetek úpadkyně /žalované/ zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Ke dni 24. 2. 2004 byla žalovaná z obchodního rejstříku vymazána. Dle ustanovení § 68 odst. 1 obchodního zákoníku žalovaná ke dni výmazu z obchodního rejstříku zanikla a ztratila tím způsobilost být dle ustanovení § 19 o.s.ř. účastníkem řízení. Na straně žalované došlo k takovému nedostatku podmínek řízení, který nelze odstranit a který brání v pokračování řízení. Dovolací soud proto dovolací řízení dle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 243c a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. května 2004

JUDr. František Faldyna, CSc.,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru