Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 364/2002Usnesení NS ze dne 12.12.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.364.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 364/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně K. spol. s r.o., proti žalované B. S., o zaplacení částky 164.111,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 16 C 341/97, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. ledna 2002, čj. 15 Co 570/2001-244, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni napadeným rozsudkem potvrdil ve věci samé rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 19. dubna 2000, čj. 16 C 341/97-175, kterým soud prvního stupně uložil žalované zaplatit žalobkyni částku 81.009,70 Kč se 17% úrokem z prodlení od 1. února 1995 do zaplacení.

Žalovaná podala proti rozsudku odvolacího soudu podáním ze dne 22. března 2002 dovolání, které bylo (jak vyplývá z razítka pošty) dne 25. března 2002 předáno poště k doručení.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17., zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů (jak tomu bylo viv této věci vzhledem k ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 15., zákona č. 30/2000 Sb.) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o. s. ř.“).

Podle dosavadních právních předpisů soud zkoumá (jako součást procesu projednání a rozhodnutí dovolání) též včasnost dovolání, včetně vymezení běhu lhůty k jeho podání (shodný závěr formuloval Nejvyšší soud např. v usnesení uveřejněném pod číslem 70/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a Ústavní soud v usneseních ze dne 2.2.2002, sp. zn. I. ÚS 660/01 a ze dne 24.1.2002, sp. zn. IV. ÚS 560/01.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

Rozsudek odvolacího soudu byl, jak vyplývá z doručenky založené u č.l. 249 spisu, žalované (jejímu zástupci) doručen dne 30. ledna 2002. Převzetí je na doručence potvrzeno razítkem advokáta a podpisem. Následujícího dne 31. ledna 2002 byl rozsudek doručen i žalobkyni a nabyl tak právní moci.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. byl posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání 28. únor 2002 (čtvrtek). Dovolání podané žalovanou až 25. března 2002 je tedy opožděné.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, 224 odst.1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. (per analogiam), neboť žalovaná, která z procesního hlediska zavinila, že dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobkyni v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 12. prosince 2002

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru