Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 345/2004Usnesení NS ze dne 31.08.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.ODO.345.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 345/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně Č. h. b., a.s., proti žalovaným 1) úpadkyni P., a.s., 2) Ing. M. M., a 3) A., spol. s r.o., o zaplacení směnečného penízu 9,299.018,96 Kč s postižními právy, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 3 Cm 125/98, o dovolání třetí žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. října 2001, čj. 4 Cmo 509/99-114, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud svým rozsudkem potvrdil k odvolání třetí žalované rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 16. prosince 1998, čj. 3 Cm 125/98-46, kterým soud prvního stupně ponechal v platnosti svůj směnečný platební rozkaz ze dne 19. října 1998, čj. 3 Sm 300/98-29.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala třetí žalovaná dovolání, které bylo podáno k přepravě na poštu dne 29. ledna 2002.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17., zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů (jak tomu s ohledem na ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 15., zákona č. 30/2000 Sb., výslovně zmíněné v napadeném rozsudku, bylo i v tomto případě) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o. s. ř.“).

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

Rozsudek odvolacího soudu byl, jak vyplývá z dodejky založené ve spisu na čl. 114, třetí žalované (jejímu zástupci) doručen dne 30. listopadu 2001. Vzhledem k tomu, že žalobkyni (jejímu zástupci) byl rozsudek doručen již 27. listopadu 2001, nabyl rozsudek odvolacího soudu doručením třetí žalované právní moci.

Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. byl posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání 31. prosinec 2001 (pondělí). Dovolání podané třetí žalovanou až 29. ledna 2002 je tedy zjevně opožděné.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. (per analogiam), neboť třetí žalovaná, která z procesního hlediska zavinila, že dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobkyni v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru