Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 303/2001Usnesení NS ze dne 27.06.2002Zastoupení. Zastoupení na základě plné moci. Výpověď procesní plné moci. Doručení rozhodnutí.

KategorieB
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.303.2001.1
Dotčené předpisy

§ 28 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 49 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 28 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 303/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně L. B., proti žalované L. V., o zaplacení 512.000,- s přísl., vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 11 C 133/94, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. prosince 2000, č. j. 29 Co 188/2000-183, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 7.575,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího právního zástupce.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. prosince 2000, č. j. 29 Co 188/2000-183 potvrdil rozsudek soudu Okresního soudu v Příbrami ve výroku, kterým tento soud uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 348 800,- Kč.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (podáním datovaným 14. března 2001 a podaným na podatelně soudu prvního stupně dne 16. března 2001), dovolání, v němž namítá, že napadené rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, která nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování a rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a požaduje, aby Nejvyšší soud napadený rozsudek, stejně jako rozsudek soudu prvního stupně, zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

K dovolání žalované se v podání ze dne 2.5.2001 vyjádřila žalobkyně a zejména uvedla, aby dovolací soud dovolání jako opožděně podané odmítl.

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o. s. ř.“).

Dovolání žalované se proto projedná a rozhodne podle dosavadních předpisů, tj. občanského soudního řádu ve znění platném do 31. 12. 2000, neboť rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno před 1.1.2001.

Podle dosavadních právních předpisů proto soud posoudí mj. včasnost dovolání, včetně vymezení běhu lhůty k jeho podání (shodně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. dubna 2001, sp. zn. 29 Odo 196/2001, uveřejněné pod číslem 70/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dovolání v této věci tudíž mohlo být podáno pouze ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 240 odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném před 1. lednem 2001).

Rozsudek odvolacího soudu byl doručen zástupci žalované 17. ledna 2001 a téhož dne i právnímu zástupci žalobkyně, právní moci tedy nabyl dne 17. ledna 2001. Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. byl tedy posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání 19. únor 2001. Dovolání podané u Okresního soudu v Příbrami dne 16. března 2001 je tudíž zjevně opožděné.

Dovolací soud pro úplnost uvádí, že pro závěr o opožděnosti podaného dovolání není v daném případě významná okolnost, že žalovaná uvedenou plnou moc odvolala.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalovaná byla v řízení před odvolacím soudem zastoupena advokátem na základě plné moci ze dne 19. 5. 1994 (č.l. 15 spisu). Rozsudek odvolacího soudu v této věci byl právnímu zástupci žalované doručen dne 17. 1. 2001, a tentýž den bylo rozhodnutí doručeno i právnímu zástupci žalobkyně (viz doručenky ve spise, č.l. 187). Dne 18. 1. 2001 došlo soudu prvního stupně podání žalované označené datem 12. 1. 2001, v němž uvádí, že odvolala plnou moc udělenou dosavadnímu právnímu zástupci, a žádá, aby bylo dále doručováno nové právní zástupkyni .

Účinky spojené s úkonem žalované, tj. s odvoláním plné moci, mohly nastat vůči soudu až po té, kdy mu byla tato skutečnost oznámena (srov. § 28 odst. 3 o. s. ř.); do té doby byla právně významná plná moc udělená žalobci S., založená ve spise. Soud prvního stupně postupoval správně, pokud rozsudek odvolacího soudu doručil tomuto zástupci. O odvolání plné moci se totiž soud dozvěděl až dne 18. ledna 2001, tedy po té, kdy již byl rozsudek odvolacího soudu řádně doručen ve smyslu ust. § 49 odst. 1 o. s. ř.

S ohledem na shora uvedené Nejvyšší soud podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. dovolání pro opožděnost odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 o. s. ř. v návaznosti na ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první o. s. ř. (per analogiam), s ohledem na to, že žalovaná z procesního hlediska zavinila, že dovolání bylo odmítnuto, tak, že žalovaná je povinna uhradit žalobkyni na náhradu nákladů dovolacího řízení 7.575,- Kč (§ 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb. a § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplníli-li povinná dobrovolně, co jí ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Brně 27. června 2002

JUDr. Ing. Jan Hušek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru