Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 301/2005Usnesení NS ze dne 28.04.2005

KategorieB
EcliECLI:CZ:NS:2005:29.ODO.301.2005.1
Dotčené předpisy

§ 107a předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

29 Odo 301/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudkyň JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně A. P., a. s. v likvidaci, proti žalovanému Z. d. S., zastoupenému JUDr. A. J., advokátkou, o zaplacení částky 2,110.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 10 C 126/2003, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. prosince 2004, č.j. 25 Co 658/2004-108, takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. prosince 2004, č.j. 25 Co 658/2004-108, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku označeným usnesením - odkazuje na ustanovení § 107a občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) - rozhodl o procesním nástupnictví na straně žalobkyně tak, že na místo dosavadní žalobkyně vstupuje do řízení A.(dále jen „společnost“). Vyhověl tak návrhu žalobkyně podanému v průběhu odvolacího řízení vedeného o odvolání žalobkyně proti rozsudku Okresního soudu v Jičíně ze dne 27. září 2004, č.j. 10 C 126/2003-67, odůvodněnému postoupením pohledávky, jejíž zaplacení je předmětem sporu, společnosti.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 239 odst. 1 písm. b) o. s. ř., namítaje existenci dovolacích důvodů podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř., tj., že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci [odstavec 2 písm. a)] a že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci [odstavec 2 písm. b)]. Podle dovolatele odvolací soud pochybil, vyhověl-li návrhu žalobkyně na vstup nabyvatele práva do řízení, aniž zkoumal, kdy byla uzavřena a kdy nabyla účinnosti smlouva o postoupení pohledávky, na základě které mělo dojít k převodu práva, o něž v řízení jde. Akcentuje, že smlouva o postoupení pohledávky byla uzavřena a nabyla účinnosti dne 17. září 2004, přičemž „v této době“ ještě probíhalo řízení před soudem prvního stupně (soud prvního stupně ve věci rozhodl dne 27. září 2004, rozsudkem č.j. 10 C 126/2003-67).

Dovolatel vyjadřuje přesvědčení, že zásada neúplné apelace brání žalobkyni, aby „z důvodu právní skutečnosti“, která nastala v průběhu řízení před soudem prvního stupně a která nevyšla v této fázi řízení najevo, mohla uplatnit návrh podle ustanovení § 107a o. s. ř. v odvolacím řízení. Navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 1 písm. b) o. s. ř., a je i důvodné.

Jak je zřejmé z obsahu spisu, řízení bylo zahájeno dne 4. července 2003 a ve věci se konalo dne 27. září 2004 jediné jednání, u něhož bylo soudem prvního stupně vyhlášeno rozhodnutí, jímž byla žaloba zamítnuta. U tohoto jednání byli účastníci řádně poučeni podle ustanovení § 119a o. s. ř. o tom, že všechny rozhodné skutečnosti musí uvést dříve, než ve věci bude vyhlášeno rozhodnutí, neboť později uplatněné skutečnosti a důkazy jsou odvolacím důvodem jen za podmínek stanovených v ustanovení § 205a o. s. ř., přičemž žádné návrhy na doplnění dokazování žádný z nich neučinil (srov. protokol o jednání č.l. 61-62). Návrh, aby do řízení na její místo vstoupila společnost (§ 107a o. s. ř.), podala žalobkyně až podáním datovaným 11. listopadu 2004, doručeným soudu prvního stupně 16. listopadu 2004, s tím, že dne 17. září 2004 uzavřela se společností smlouvu o postoupení pohledávky za žalovaným.

K postoupení pohledávky, jejíž úhrada je předmětem řízení, tak došlo nikoli za odvolacího řízení, ale již v řízení před soudem prvního stupně, aniž by tato skutečnost byla žalobkyní do vyhlášení rozhodnutí soudu prvního stupně tvrzena (a prokazována).

Podle ustanovení § 205a odst. 1 o. s. ř. skutečnosti nebo důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, jsou u odvolání proti rozsudku nebo usnesení ve věci samé odvolacím důvodem jen tehdy, jestliže a) se týkají podmínek řízení, věcné příslušnosti soudu, vyloučení soudce (přísedícího) nebo obsazení soudu; b) jimi má být prokázáno, že v řízení došlo k vadám, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci; c) jimi má být zpochybněna věrohodnost důkazních prostředků, na nichž spočívá rozhodnutí soudu prvního stupně; d) odvolatel nebyl řádně poučen podle § 119a odst. 1; e) nastaly (vznikly) po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně.

Procesní nástupnictví podle § 107a o. s. ř. se uplatní také v odvolacím řízení. Přezkoumává-li však odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v systému tzv. neúplné apelace (srov. § 205a o. s. ř.), jak tomu je v projednávané věci, uplatní se toto procesní nástupnictví, jen jestliže právní skutečnost, z níž je dovozován přechod práva nebo povinnosti, nastala po rozhodnutí soudu prvního stupně, nebo nastala sice za řízení před soudem prvního stupně, avšak jen za předpokladu, že k uplatnění procesního nástupnictví není potřebné v odvolacím řízení uvádět nové skutečnosti, popřípadě důkazy nebo jsou-li tyto nové skutečnosti a důkazy způsobilým odvolacím důvodem podle ustanovení § 205a odst. 1 písm. d) o. s. ř. (viz v právní teorii Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck. 2003, str. 383-384).

Vyhověl-li odvolací soud návrhu na vstup nabyvatelky práva do řízení na místo žalobkyně (§ 107a o. s. ř.), vycházeje přitom ze skutkových tvrzení a důkazů učiněných žalobkyní až v průběhu odvolacího řízení, k nimž ale - v intencích ustanovení § 213 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 205a o. s. ř. - nemohl přihlížet, zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. tak byl dovolatelem uplatněn právem.

Nejvyšší soud proto usnesení odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 243b odst. 2 části věty za středníkem a odst. 3 o. s. ř. zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1 část věty první za středníkem o. s. ř.)

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. dubna 2005

JUDr. Petr Gemmel, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru