Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 164/2006Usnesení NS ze dne 11.02.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:29.ODO.164.2006.3

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v konkursní věci dlužníka Ing. V. F., zastoupeného advokátem, o návrhu věřitele Ing. J. K., jako správce konkursní podstaty úpadkyně D. l., s. r. o., na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, vedené u Městského soudu v P. pod sp. zn. 78 K 6/2005, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v P. ze dne 9. září 2005, č. j. 1 Ko 379/2005-210, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2008, č. j. 29 Odo 164/2006-617, se opravuje tak, že:

1/ v záhlaví usnesení se slova „věřitelky D. l., s. r. o., zastoupené advokátkou, nahrazují slovy „věřitele Ing. J. K., jako správce konkursní podstaty úpadkyně D. l., s. r. o.“;

2/ v odůvodnění usnesení, na straně 20, v první větě třetího odstavce shora, za slovy „Dovolatel a navrhující věřitelka“ se vkládají slova „(a od 4. ledna 2008, kdy Krajský soud v P. prohlásil usnesením sp. zn. 40 K 51/2007 konkurs na majetek navrhující věřitelky, Ing. J. K. jako správce její konkursní podstaty)“.

Odůvodnění:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2008, č. j. 29 Odo 164/2006-617, je postiženo jinou zřejmou nesprávností v textu záhlaví a odůvodnění, spočívající v tom, že při vyhotovení konečné verze usnesení nebyly zohledněny opravy textu reagující na skutečnost, že na majetek navrhující věřitelky byl v průběhu dovolacího řízení prohlášen konkurs (usnesením Krajského soudu v P. ze dne 4. ledna 2008, sp. zn. 40 K 51/2007). Tím totiž jednak zaniklo zastoupení navrhující věřitelky její advokátkou (srov. § 14 odst. 1 písm. h/ zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném do 31. prosince 2007), jednak se tím od uvedeného data – bez dalšího – stal účastníkem konkursního řízení vedeného na majetek dlužníka Ing. V. F. soudem ustanovený správce konkursní podstaty navrhující věřitelky Ing. J. K. (srov. např. závěry formulované v rozhodnutí uveřejněném pod číslem 81/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Předseda dotčeného senátu Nejvyššího soudu proto v intencích § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zřejmou nesprávnost zmíněného usnesení opravil způsobem uvedeným ve výroku.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. února 2008

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru