Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 148/2002Usnesení NS ze dne 16.10.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.148.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

29 Odo 148/2002-105

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce MUDr. L. K., proti žalované I. A.S., o zaplacení částky 3,300.000,- Kč, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 41/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. září 2001, čj. 7 Cmo 223/2001-86, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem odvolací soud potvrdil rozsudek Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 2. listopadu 2000, čj. 30 Cm 41/2000-56, kterým soud prvního stupně uložil žalované zaplatit žalobci částku 3,300.000,- Kč a náhradu nákladů řízení.

Žalovaná podala proti rozsudku odvolacího soudu podáním ze dne 14. prosince 2001 dovolání, které bylo dne 17. prosince 2001 osobně doručeno soudu prvního stupně.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o.s.ř.“). Tak je tomu i v tomto případě, protože odvolací soud ve shodě s částí dvanáctou, hlavou první, bodem 15., zákona č. 30/2000 Sb., věc projednal a rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2000, jak výslovně zmínil v důvodech rozsudku.

Podle § 240 odst. 1 o.s.ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o.s.ř.).

Rozsudek odvolacího soudu byl, jak vyplývá z doručenky založené ve spisu (čl. 91), žalované (jejímu zástupci) doručen dne 17. října 2001. Následujícího dne, tj.18. října 2001, byl rozsudek doručen i žalobci (jeho zástupkyni) a téhož dne nabyl právní moci.

Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o.s.ř. byl posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání 19. listopad 2001 (pondělí). Dovolání podané žalovanou až 17. prosince 2001 je tedy opožděné; po uplynutí lhůty k podání dovolání bylo ostatně i vyhotoveno.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o.s.ř. opožděné dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, 224 odst.1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. (per analogiam), neboť žalovaná, která z procesního hlediska zavinila, že dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobci v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. října 2002

JUDr. Ivana Štenglová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru