Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 1174/2004Usnesení NS ze dne 30.09.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:29.ODO.1174.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 1174/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele Ing. M. O., proti odpůrkyni F., spol. s r. o., o neplatnost usnesení valné hromady, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 5/7 Cm 375/95, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. dubna 2004, č.j. 8 Cmo 89/2004-167, takto:

I.Dovolání se odmítá.

II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud svým usnesením potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.3.2002, č.j. 5/7 Cm 375/95-146, kterým soud prvního stupně zamítl návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady F., spol. s r. o. (dále jen „společnost“) ze dne 24.4.1995 o odvolání navrhovatele z funkce jednatele.

Navrhovatel podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání. Pokud jde o přípustnost dovolání, odkazuje na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu ve znění účinném od 1.1.2001. Jako dovolací důvod uvádí, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Konkrétně namítá nesprávné posouzení otázky, zda společníci mohou proti vůli některého z nich rozhodovat o bodu programu valné hromady společnosti, který nebyl ani na pozvánce, ani nebyl na začátku jednání valné hromady v rámci schválení programu schválen a dále pak otázky srozumitelnosti a určitosti obsahu pozvánky na valnou hromadu. Navrhuje, aby Nejvyšší soud zrušil usnesení odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů - jak tomu bylo i v této věci - se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1.1.2001 - dále též jen „o. s. ř.“).

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 13., zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, pro řízení o některých otázkách obchodních společností zahájená na návrh, který byl podán přede dnem účinnosti tohoto zákona, se v prvním stupni použijí dosavadní právní předpisy.

Dovolání není přípustné.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu byla upravena v občanském soudním řádu v rozhodném znění v ustanoveních § 237, § 238a a § 239.

Dovolání není přípustné ve smyslu § 238a odst. 1 písm. a) o. s. ř., neboť usnesení odvolacího soudu bylo usnesením potvrzujícím a nikoliv měnícím. Napadené rozhodnutí pak nelze podřadit ani případům vyjmenovaným v § 238a odst. 1 písm. b) až f) o. s. ř. Podmínky stanovené v § 239 o. s. ř. daná věc nesplňuje proto, že odvolací soud ve výroku rozhodnutí dovolání nepřipustil (odstavec 1) a navrhovatel návrh na připuštění dovolání nepodal (odstavec 2).

Zbývá tedy posoudit podmínky přípustnosti určené v ustanovení § 237 o. s. ř. Vady řízení ve smyslu tohoto ustanovení, k nimž je povinen dovolací soud přihlížet z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.) a jejichž existence činí zmatečným (s výjimkami zakotvenými v § 237 odst. 2 o. s. ř.) každé rozhodnutí odvolacího soudu, dovoláním namítány nejsou a z obsahu spisu rovněž nevyplývají.

Nejvyšší soud proto, aniž by nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. (per analogiam), neboť navrhovatel, který z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu těchto nákladů právo a odpůrkyni v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. září 2005

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru