Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Od 99/2004Usnesení NS ze dne 05.01.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:29.OD.99.2004.1

přidejte vlastní popisek

29 Od 99/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně Ing. M. H., jako správkyně konkursní podstaty úpadkyně U. B., a.s. v likvidaci, proti žalovaným 1) H., s.r.o., 2) B. H., a.s., 3) Č. S., a.s., a 4) JUDr. Ing. Z. Z., všem zastoupeným, advokátem, o 11,542.257,23 Kč s postižními právy, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 3 Sm 69/2004, o návrhu žalovaných na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 3 Sm 69/2004 se Krajskému soudu v Hradci Králové nepřikazuje.

Odůvodnění:

Správkyně konkursní podstaty úpadkyně U. B., a.s. se domáhá žalobou podanou u Krajského soudu v Brně vydání směnečného platebního rozkazu, kterým by byla stanovena žalovaným povinnost zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně směnečnou pohledávku v částce 11,542.257,23 Kč s příslušenstvím.

Všichni čtyři žalovaní shodně podali návrh, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) Krajskému soudu v Hradci Králové s odůvodněním, že třetí žalovaná má sídlo v obvodu tohoto soudu.

Žalobkyně proti přikázání věci Krajskému soudu v Hradci Králové neměla námitky.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže nadřízený příslušnému soudu (Krajskému soudu v Brně) a Krajskému soudu v Hradci Králové, kterému má být věc přikázána (§12 odst. 2 o. s. ř.), návrh žalovaných na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému soudu než příslušnému by však mělo docházet pouze výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listina základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citované ústavní zásady. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc přikázána, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě

Skutečnost, že třetí žalovaná má sídlo v obvodu Krajského soudu v Hradci Králové, není takovou okolností, ze které by bylo možno dovodit, že tímto soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Důvod uváděný žalovanými nedosahuje takové závažnosti a výjimečnosti, aby byl prolomen výše uvedený ústavní princip.

Nejvyšší soud důvody pro přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. neshledal a proto návrhu žalovaných nevyhověl.

Proti tomuto usnesení nepřípustný opravný prostředek.

V Brně 5. ledna 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru