Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Od 83/2006Usnesení NS ze dne 08.11.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:29.OD.83.2006.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Od 83/2006-74

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce MUDr. P. J., proti žalovaným 1) GLOBE 21 a. s., se sídlem Táboritská 23, 130 00 Praha 3, IČ 25 63 24 85, zastoupené JUDr. Alenou Abbidovou, advokátkou, se sídlem Chodská 12, 120 00 Praha 2 a 2) L. M., jako správci konkursní podstaty úpadce Panorama group, a. s., IČ 25 66 44 09, o určení existence pohledávky ve výši 22,270.000,- Kč, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 35 Cm 257/2003, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 35 Cm 257/2003 se k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně nepřikazuje.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhá se žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobcem uplatněný nárok ve výši 22,270.000,- Kč v konkursu pod sp. zn. 60 K 1/2001, vedeném na majetek úpadce Panorama group, a. s. je po právu. Uvádí, že správce konkursní podstaty úpadce i konkursní věřitel při přezkumném řízení popřeli pohledávku žalobce.

Žalobce při jednání ve věci samé navrhl s odkazem na ustanovení § 12 o. s. ř., aby věc byla delegována z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Brně. Uvedl, že žalobce se v současnosti zdržuje převážně ve V. a část svých materiálů má v B. Považuje proto za vhodné, aby spor projednával soud, který je napůl mezi B., V. a P.

První žalovaný s navrhovanou delegací nesouhlasil s ohledem na druh projednávaného sporu a také na to, že žalobcem tvrzené skutečnosti jsou v rozporu s jeho písemnými podáními. Vyslovil názor, že zde nejsou důvody ani právní ani praktické, aby návrhu na delegaci bylo vyhověno.

Druhý žalovaný, přítomný při přednesení návrhu, se k návrhu na delegaci věci nevyjádřil.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému Městskému soudu v Praze a Krajskému soudu v Brně, kterému má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh žalobce na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle citovaného ustanovení může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věta druhá o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě druhého odstavce citovaného ustanovení též k důvodu, pro který má být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci musí být natolik závažné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegaci a k soudu, k němuž má být věc přikázána, aby vhodnost takového postupu byla zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil nepříznivě.

Žalobce svůj návrh na přikázání věci jinému soudu neodůvodňuje tak závažnými skutečnostmi, pro které by bylo možno porušit výše citovaný ústavní princip a nerespektovat ustanovení § 88 písm. i) o. s. ř., zakládajícího (s výjimkou, o kterou ve věci nejde) pro spory vyvolané konkursem (mezi něž patří i spor o určení pravosti pohledávky v konkursu) výlučnou místní příslušnost soudu, u něhož je prováděn konkurs, tj. Městského soudu v Praze. Vzhledem k výše uvedenému i vzhledem k zápornému stanovisku prvního žalovaného Nejvyšší soud návrhu na přikázání věci jinému soudu nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Brně nepřikázal.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 8.listopadu 2006

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru