Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Od 70/2004Usnesení NS ze dne 16.11.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.OD.70.2004.1
Dotčené předpisy

§ 16 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Od 70/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce A. I., proti žalovanému J. K., zastoupenému, advokátkou, o 18 330,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 298/99, u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. Nco 66/2004, o námitce podjatosti soudce Vrchního soudu v Olomouci, takto:

Soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. V. B. není vyloučen z projednávání a rozhodování věcí vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. Nco 66/2004.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené věci vznesl žalobce námitku podjatosti člena senátu Vrchního soudu v Olomouci JUDr. V. B., rozhodujícího o námitce podjatosti vznesené žalobcem vůči soudcům Krajského soudu v Ostravě.

Žalobce sdělil, že „JUDr. V. B. je vůči němu osobou žalovanou, tj., nepřátelskou a podjatou“ a dále že s „účastí dotyčného nesouhlasí“. V dalším podání uvedl, že jím podaná žaloba proti JUDr. V. B. je evidována pod sp. zn. 24 C 49/2001 u Krajského soudu Brno a okolnosti jsou známy Krajskému soudu v Ostravě.

Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle ustanovení § 14 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. O tom zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě (§ 16 odst. 1 věta první o.s.ř.). Tímto soudem je v posuzovaném případě Nejvyšší soud České republiky.

Rozhodnutí o vyloučení soudce představuje výjimku ze zásady, podle které nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona 162/1998 Sb.).

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce by byl účastníkem řízení ať na straně žalobce nebo žalovaného, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech (např. kdy by mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem, než z dokazování (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem (§ 116 obč. zák.), jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak nepřátelský.

O žádný z případů uvedeného charakteru však v souzené věci nejde.

Jak vyplývá z vyjádření soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. V. B. nemá k věci ani k účastníkům žádný vztah a nejsou mu známy žádné skutečnosti, ze kterých by bylo možno usuzovat na jeho podjatost. Uvedl, že spolu s JUDr. P. působil v senátech Krajského soudu v Ostravě, přičemž jejich vzájemný vztah lze hodnotit jako přátelský. Výslovně prohlásil, že nemá žádný nepřátelský vztah k žalobci, žalobce proti němu sice vede řízení, snad jde o ochranu osobnosti, o stavu řízení však není informován. Tento postup žalobce však JUDr. B. považuje za uplatnění jeho práva, o jehož oprávněnosti a důvodnosti rozhodne soud a nevyvolává v něm žádné emoce nepřátelského charakteru vůči žalobci.

Žalobce neuvedl žádné konkrétní skutečnosti, ve kterých spatřuje důvod pochybností o nepodjatosti soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. V. B. Okolnost, že proti jmenovanému soudci podal žalobu, sama o sobě za situace, kdy soudce JUDr. V. B. výslovně prohlásil, že tato skutečnost v něm nevzbuzuje emoce nepřátelského charakteru vůči žalobci a kdy má jako člen senátu nadřízeného soudu rozhodovat pouze v důvodnosti námitky žalobce o vyloučení soudů Krajského soudu v Ostravě, neobstojí v poměru k výše uvedené ústavní zásadě v tom smyslu, že by zakládala podjatost uvedeného soudce.

Nejvyšší soud České republiky proto rozhodl podle ustanovení § 16 odst. 1 o.s.ř. tak, že soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. V. B. není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu pod sp. zn. Nco 66/2004.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2004

JUDr. František Faldyna, CSc.,v. r. předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru