Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Od 49/2005Usnesení NS ze dne 31.08.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:29.OD.49.2005.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Od 49/2005-31

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Ivana Meluzína v právní věci navrhovatelky P – Logistics, s.r.o. se sídlem Kollárova 5, 602 00 Brno, IČ 26245124, zastoupené Mgr. Radkem Coufalem, advokátem se sídlem Rooseveltova 9, 602 00 Brno, proti odpůrkyni S MORAVA Leasing, a.s. se sídlem Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo, IČ 16325460, zastoupené Mgr. Vlastimilem Šopákem, advokátem se sídlem Nám. Republiky 18, 669 02 Znojmo, o návrhu na zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 Cm 255/2004, o návrhu soudu na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 Cm 255/2004 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se domáhá návrhem podaným nejdříve u Krajského soudu v Brně zrušení rozhodčího nálezu vydaného JUDr. Vladimírem Blahutem na základě rozhodčí doložky v bodě 9.9. Všeobecných smluvní podmínek finančního pronájmu movitých věcí č. 1070003003 ze dne 22.2.2004 v P., kterým je žalobkyni uloženo zaplatit odpůrkyni částku 484.934,- Kč s příslušenstvím a nahradit náklady řízení.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1.11.2004 č.j. Ncp 17182004-25, bylo rozhodnuto, že k projednání a rozhodnutí předmětné věci je příslušný krajský soud a po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Městskému soudu v Praze.

Městský soud v Praze vyzval účastníky, aby se vyjádřili k jeho zamýšlenému postupu předložit věc Nejvyššímu soudu s odkazem na ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. s odůvodněním, že statutární zástupce navrhovatelky a její právní zástupce mají bydliště v B., předseda představenstva odpůrkyně a její právní zástupce mají bydliště ve Z. Obě sporné strany by zbytečně musely jezdit kolem 200 km k soudnímu jednání do P.

Účastníci se k této výzvě soudu nevyjádřili, ačkoliv jim výzva byla podle dodejek založených ve spise řádně doručena.

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Městskému soudu v Praze) a Krajskému soudu v Brně, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh žalované na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 tohoto ustanovení též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. l Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Skutečnost, že oba účastníci i jejich zástupci mají sídlo v obvodu Krajského soudu v Brně, odůvodňuje přikázání věci Krajskému soudu v Brně, neboť lze předpokládat, že řízení bude provedeno rychleji a hospodárněji. Nejvyšší soud proto návrhu Městského soudu v Praze vyhověl a věc přikázal z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) Krajskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2005

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru