Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Od 18/2005Usnesení NS ze dne 19.04.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:29.OD.18.2005.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Od 18/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, Csc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobkyně H. C. F., a.s., zastoupené, advokátem, proti žalovanému L. Š., o zaplacení částky 18.465,46 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 18 C 309/2004, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 18 C 309/2004 se Obvodnímu soudu pro Prahu 5 nepřikazuje.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhá žalobou podanou u Městského soudu v Brně vydání rozsudku, kterým by žalovanému bylo uloženo zaplatit jí částku 18 465,46 Kč s příslušenstvím s odůvodněním, že žalovaný se dostal do prodlení se splácením poskytnutého úvěru.

Proti platebnímu rozkazu Městského soudu v Brně ze dne 12.8 2004, č.j. 67 Ro 11076/2003-3, kterým soud uložil žalovanému zaplatit žalobkyni žalovanou částku a nahradit náklady řízení, podal žalovaný odpor. Po jednání ve věci samé, které bylo odročeno za účelem vypracování znaleckého posudku, žalovaný navrhl, aby věc byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 5 s poukazem na to, že Městský soud v Brně zamítl jeho žádost o uhrazení cestovních výdajů z P. do B. a zpět, což je pro něj velké finanční zatížení.

Žalobkyně s postoupením věci nesouhlasila a uvedla, že ve věci již proběhlo jednání, byla provedena část dokazování a navrhovaný postup by byl nehospodárný. Dále poukázala na to, že účastníci uzavřeli úvěrovou smlouvu, ve které se dohodli, že pro řešení sporů vzniklých mezi nimi z titulu této úvěrové smlouvy, je místně příslušný Městský soud v Brně.

Městský soud v Brně předložil spis Nejvyššímu soudu s návrhem na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5, jak navrhoval žalovaný s poukazem na osobní a finanční důvody.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Městskému soudu v Brně) a Obvodnímu soudu pro Prahu 5, kterému má být věc přikázána, (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) návrh soudu na přikázání věci jinému než příslušnému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny podmínky pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odst. 2 citovaného ustanovení též k důvodu, pro který by měla být přikázána.

Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech daného případu. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet je výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1963 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně ovlivňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon při tom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, ke kterému má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil nepříznivě.

Důvody uvedené v návrhu na přikázání věci jinému soudu nejsou tak významné, aby byly způsobilé k prolomení výše citované ústavní zásady. Finanční důvody, na které poukazuje žalovaný, nejsou důvody natolik závažnými, aby věc byla přikázána jinému než místně příslušnému soudu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Nejvyšší soud přihlížeje k zápornému stanovisku žalobkyně a také k možnostem, jež skýtá ustanovení § 39 o. s. ř. upravující institut dožádání, návrhu na přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 5 nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. dubna 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru