Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Od 112/2004Usnesení NS ze dne 27.01.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:29.OD.112.2004.1

přidejte vlastní popisek

29 Od 112/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr.Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobce Ing. P. M., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému Ing. C. F., zastoupenému, advokátkou, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 26 C 321/2004, o zaplacení částky 26.000,- Kč s přísl., o návrhu soudu na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 26 C 321/2004 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné-pobočce v Havířově.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou dne 14.5.2004 u Okresního soudu v Karviné domáhal vydání platebního rozkazu stanovícího žalovanému povinnost zaplatit mu částku 26.000,- Kč s příslušenstvím s odůvodněním, že se jedná o částku za provedené geodetické práce.

Okresní soud v Karviné-pobočka v Havířově usnesením ze dne 18.6.2004, č.j. 118 Ro 365/2004-11 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 8 s odůvodněním, že žalovaný má místo podnikání na adrese P. 8, L., R. 1832/8. Na tuto adresu však usnesení nebylo možno žalovanému doručit, vždy se zásilka vrátila s poštovní relací „nevyžádáno“.

Poté, co se podařilo usnesení žalovanému doručit na adresu H.-P. S., U p. 14/368, vznesl žalovaný námitku místní nepříslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 8 s tvrzením, že od srpna 2003 se zdržuje v H.-P. S., a to nejprve faxem doručeným soudu 25.11.2004 a pak potvrzeným písemným podáním doručeným soudu 29.11.2004. V mezidobí však soud přípisem ze dne 26.11.2004 vyzval oba účastníky, aby se vyjádřili k jeho úmyslu předložit věc k rozhodnutí o přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. s ohledem na faktický pobyt účastníků a sídlo jejich zástupců.

Oba účastníci s postupem soudu vyslovili svůj souhlas.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 8) i Okresnímu soudu v Karviné-pobočka v Havířově, kterému má být věc přikázaná (§ 12 odst. 3 o.s.ř. věta první o.s.ř.), návrh Obvodního soudu pro Prahu 8 na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky pro přikázání věci navrhovanému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o.s.ř. mají účastníci právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 cit. ustanovení též k důvodu, pro který má být věc přikázána.

Důvody vhodnosti podle citovaného ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému soudci a že příslušnost soudu a soudem je stanovena zákonem (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákon č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být proto natolik významné, aby dostatečným způsobem odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon při tom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, ke kterému má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Jestliže v současné době mají jak účastníci, tak i jejich zástupci bydliště resp. sídlo v obvodu Okresního soudu v Karviné-pobočka Havířov, je nesporné že věc u onoho soudu může být projednána rychleji a hospodárněji než u soudu, ke kterému by museli účastníci dojíždět z poměrně vzdáleného místa. Nejvyšší soud České republiky přihlédl i k souhlasu účastníků a návrhu Obvodního soudu pro Prahu 8 na přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné-pobočce Havířov vyhověl (§ 12 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru