Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Od 102/2004Usnesení NS ze dne 16.02.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:29.OD.102.2004.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Od 102/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně K. p., a. s., proti žalovanému Ing. M. H., o zaplacení částky 10.733,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově pod sp. zn. 7 C 179/2004, o návrhu na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 7 C 179/2004 se Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nepřikazuje.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala u Okresního soudu v Bruntále žalobu, kterou se domáhá vydání platebního rozkazu stanovícího žalovanému povinnost zaplatit jí částku 10.733,- Kč s příslušenství z titulu dlužného pojistného.

Proti platebnímu rozkazu vydanému Okresním soudem v Bruntále, pobočkou v Krnově dne 3.6.2003, č.j. 1 Ro94/2004-15, podal žalovaný odpor. Okresní soud poté oznámil účastníkům řízení, že z vlastní iniciativy hodlá „delegovat“ řízení z důvodu vhodnosti k Obvodnímu soudu pro Prahu l, a to proto, že žalobkyně má v obvodu tohoto soudu své sídlo, rovněž žalovaný se zdržuje v obvodu uvedeného soudu a námitky a důkazní návrhy souvisejí s dokazováním v řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 67/2001. Žalobkyně s postoupením věci souhlasí, žalovaný se nevyjádřil, ačkoliv byl k podání stanoviska vyzván přípisem, jenž mu byl řádně doručen.

Okresní soud v Bruntále poté předložil věc Nejvyššímu soudu s odůvodněním, jak je uvedl účastníkům.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený jak příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Bruntále) tak soudu, kterému má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odst. 2 citovaného ustanovení též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc přikázána, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být navozen stav, který se nepříznivě projevil v poměrech účastníků.

Důvody uvedené okresním soudem, nejsou natolik závažné, aby byly způsobilé k prolomení výše uvedené ústavní zásady. Okolnost, že žalobkyně má v obvodu uvedeného soudu sídlo, že žalovaný se rovněž zdržuje v obvodu navrhovaného soudu, a že důkazy navrhované žalovaným se nacházejí v řízení před Městským soudem v Praze, není takovou skutečností, která by odůvodňovala přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu. Žalovaný pohledávku žalobkyně nepopírá, poukazuje pouze na to, že žalobkyně neplní na pohledávku firmy R. p. spol. s r.o. a prohlašuje, že pokud po obdržení peněz od pojišťovny mu jmenovaná společnost uhradí zálohu na manažerskou smlouvu, doplatí se zpětnou platností dlužné pojistné.

Nejvyšší soud proto důvody pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. neshledal a návrhu soudu nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. února 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru