Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 9/2021Usnesení NS ze dne 24.02.2021

HeslaPřípustnost dovolání
Insolvenční správce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:29.NSCR.9.2021.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 79 INS 22591/2014

29 NSČR 9/2021-B-109

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka Euroline ČR, s. r. o., se sídlem v Praze 8, Sokolovská 366/84, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 29044880, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS 22591/2014, o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, o dovolání JUDr. Josefa Šťastného, insolvenčního správce dlužníka, se sídlem v Horažďovicích, Ševčíkova 38, PSČ 341 01, zastoupeného JUDr. Markem Šťastným, advokátem, se sídlem v Horažďovicích, Ševčíkova 38, PSČ 341 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. listopadu 2020, č. j. MSPH 79 INS 22591/2014, 1 VSPH 103/2018-B-100, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 20. prosince 2017, č. j. MSPH 79 INS 22591/2014-B-52, Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“):

[1] Schválil konečnou zprávu ze dne 5. září 2017, zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 8. listopadu 2017 (B-51), podle které činí:

- celkové příjmy majetkové podstaty 155 211 Kč (z toho zpeněžení movitých věcí 115 000 Kč, zůstatek na účtu 1 530 Kč, ostatní příjmy 18 681 Kč, záloha složená dlužníkem na náklady řízení 20 000 Kč),

- celkové výdaje z majetkové podstaty 114 424 Kč [z toho odměna správců celkem 72 600 Kč včetně daně z přidané hodnoty, hotové výdaje správců celkem 3 967 Kč (poštovné odděleného správce 78 Kč, poštovné správce 400 Kč, cestovné správce 3 489 Kč), náklady za vedení účetnictví 7 260 Kč (schválené soudem), bankovní poplatky 465 Kč, náklady spojené s daňovou kontrolou 20 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty (schválené soudem), neuhrazená daňová povinnost 7 712 Kč],

- předpokládané náklady spojené se zrušením konkursu 2 420 Kč,

- zůstatek finančních prostředků majetkové podstaty určených k rozdělení mezi věřitele v rozvrhovém usnesení 40 787 Kč (bod I. výroku).

[2] Určil odměnu insolvenčního správce ve výši 72 600 Kč včetně daně z přidané hodnoty [pro insolvenčního správce JUDr. Josefa Šťastného (dále též jen „J. Š.“) 71 390 Kč včetně daně z přidané hodnoty a pro oddělenou správkyni JUDr. Ing. Lucii Kovářovou 1 210 Kč včetně daně z přidané hodnoty] (bod II. výroku).

2. K odvolání J. Š. Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodu I. výroku.

3. Šlo v pořadí o druhé rozhodnutí odvolacího soudu, když první rozhodnutí - usnesení ze dne 15. února 2018, č. j. MSPH 79 INS 22591/2014, 1 VSPH 103/2018-B-57, kterým bylo usnesení insolvenčního soudu v bodu I. výroku potvrzeno - zrušil Nejvyšší soud usnesením ze dne 28. května 2020, č. j. MSPH 79 INS 22591/2014, 29 NSČR 94/2018-B-94, a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

4. Proti usnesení odvolacího soudu podal J. Š. dovolání, namítaje, že napadené usnesení spočívá na nesprávném právním posouzení věci [dovolací důvod dle § 241a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“)] a požaduje, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení nebo zrušil i usnesení insolvenčního soudu v bodu I. výroku a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

5. Přípustnost dovolání dovolatel vymezuje ve smyslu § 237 o. s. ř. tak, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení právní otázky, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, a zároveň na vyřešení právních otázek, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu.

Konkrétně jde o tyto otázky:

[1] Představují pneumatiky v počtu 600 ks různých rozměrů a stáří (které nebylo možné z větší části spárovat), s prošlou dobou exspirace a nedostatečnou evidencí, obtížně ocenitelný majetek?

[2] Lze v době zadání znaleckého posudku k ocenění několika palet kosmetického zboží různého druhu a doby exspirace, bez dostatečné evidence, které vyžaduje provedení odběru vzorků, jejich rozbor a vyhodnocení, důvodně předpokládat, že náklady na ocenění majetku znalcem budou vyšší než přínos pro majetkovou podstatu?

6. Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

7. Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle § 237 o. s. ř., odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. jako objektivně nepřípustné. Učinil tak proto, že i na rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení je použitelné ustanovení § 238 odst. 1 o. s. ř., včetně omezení přípustnosti dovolání podle písmene c/ tohoto ustanovení. Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 66/2013, uveřejněné pod číslem 104/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

8. V poměrech dané věci je přitom nepochybné, že dovolatelův nesouhlas s napadeným rozhodnutím se omezuje jen na kritiku závěru, jímž odvolací soud přitakal insolvenčnímu soudu v úsudku, že dovolateli nepřísluší náhrada výdajů vynaložených na ocenění movitých věcí v celkové výši 28 351 Kč (9 862 Kč za ocenění skladových zásob pneumatik a 18 489 Kč za ocenění skladových zásob kosmetiky) z majetkové podstaty. Dovolatel tak napadá rozhodnutí odvolacího soudu ve výroku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč; současně nejde o žádný z případů, jež by v intencích ustanovení § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. vylučovaly aplikaci takto nastaveného omezení (nejde o vztah ze spotřebitelské smlouvy ani o vztah pracovněprávní). Srov. dále v této souvislosti též důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2017, sen. zn. 29 NSČR 81/2016, sen. zn. 29 NSČR 184/2016 a sen. zn. 29 NSČR 223/2016.

9. Nejvyšší soud nepřehlédl, že insolvenční řízení vedené na majetek dlužníka v mezidobí pravomocně skončilo. Insolvenční soud usnesením ze dne 30. července 2019, č. j. MSPH 79 INS 22591/2014-B-78, zrušil konkurs na majetek dlužníka po splnění rozvrhového usnesení a usnesením ze dne 5. listopadu 2019, č. j. MSPH 79 INS 22591/2014-B-90, zprostil insolvenčního správce funkce. Tuto okolnost však Nejvyšší soud neměl za překážku, která by bránila zabývat se podaným dovoláním v této věci.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 2. 2021

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru