Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 87/2013Usnesení NS ze dne 23.10.2013

HeslaInsolvence
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.87.2013.1
Dotčené předpisy

§ 185 IZ.

§ 83 IZ.


přidejte vlastní popisek

KSBR 27 INS XY

29 NSČR 87/2013-P11-34

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníků J. T., narozené XY a P. T., narozeného XY, obou bytem XY, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS XY, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 11, o dovolání věřitelky č. 11 M. D., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Rostislavem Kovářem, advokátem, se sídlem v Třebíči, Bráfova 52, PSČ 674 01, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. srpna 2011, č. j. KSBR 27 INS XY, 3 VSOL XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 18. března 2011, č. j. KSBR 27 INS XY, odmítl Krajský soud v Brně (dále též jen „insolvenční soud“) - cituje ustanovení § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) - přihlášku pohledávky věřitelky M. D. (dále jen „M. D.“) ve výši 36.500,- Kč (bod I. výroku) a určil, že právní mocí rozhodnutí končí účast této věřitelky v insolvenčním řízení (bod II. výroku).

Insolvenční soud vyšel z toho, že usnesením ze dne 17. prosince 2010, č. j. KSBR 27 INS XY, zjistil úpadek dlužníků, povolil jim oddlužení a zároveň vyzval věřitele, aby do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky. Dále poukázal na to, že rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17. prosince 2010. Na základě zjištění, že M. D. podala přihlášku pohledávky k poštovní přepravě až 28. února 2011, pak insolvenční soud uzavřel, že tato věřitelka přihlásila pohledávku opožděně.

K odvolání M. D. Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Odvolací soud přitakal insolvenčnímu soudu v závěru, že přihláška pohledávky M. D. je opožděná. Přitom zdůraznil, že insolvenční soud vyzval věřitele dlužníků k přihlášení pohledávky v souladu se zákonem a byli řádně poučeni o následcích opožděného přihlášení pohledávek. Posledním dnem lhůty k přihlášení pohledávky byl 17. leden 2011 a M. D. ji podala na poště až 28. února 2011. K tomu odvolací soud poukázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008, uveřejněné pod číslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 25/2009“), které je - stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže - dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu a na usnesení Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2009, sp. zn. I. ÚS 2536/08 (dostupné na webových stránkách Ústavního soudu).

Dovolání M. D. proti usnesení odvolacího soudu je (bez dalšího) přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 části věty před středníkem zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012 (dále jen „o. s. ř.“); srov. R 25/2009 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2011, sen. zn. 29 NSČR 35/2009, uveřejněné pod číslem 151/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 151/2011“).

Nejvyšší soud nicméně dovolání odmítl podle ustanovení § 243b odst. 1 o. s. ř. jako zjevně bezdůvodné.

Učinil tak proto, že napadené rozhodnutí je co do závěru o opožděnosti přihlášky v souladu s R 25/2009, s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2009, sen. zn. 29 NSČR 27/2009, uveřejněným pod číslem 63/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, isR 151/2011.

Dovolací argumenty (o tom, že dovolatelka nevěděla o zahájení insolvenční řízení, že, je osobou v tomto směru právně nevzdělanou, má omezený přístup k využívání elektronických médií, kde je insolvenční rejstřík zveřejňován a tudíž tímto administrativním postupem tak přišla o možnost v zákonem stanoveném termínu přihlášku řádně uplatnit), nejsou způsobilé zvrátit účinky zmeškání lhůty k podání přihlášky též se zřetelem k ustanovení § 83 insolvenčního zákona, části věty před středníkem (jež určuje, že prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné).

Tím, že pohledávku nepřihlásila (v souladu s § 110 insolvenčního zákona) v době od 10. prosince 2010 (kdy byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení) do 17. února 2011 (kdy uplynula propadná přihlašovací lhůta), nekonala dovolatelka v souladu s obecným právním principem „vigilantibus iura skripta sunt“ (bdělým náležejí práva), k němuž se ve své rozhodovací praxi opakovaně hlásí i Ústavní soud; následky, jež z takového „nekonání“ plynou, jdou k dovolatelčině tíži (srov. např. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2012, sen. zn. 29 NSCR 63/2012).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce, dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. října 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru