Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 86/2016Usnesení NS ze dne 31.01.2017

HeslaInsolvence
Oddlužení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.86.2016.1
Dotčené předpisy

§ 389 odst. 1 předpisu č. 182/2006 Sb.

§ 395 odst. 1 písm. b) předpisu č. 182/2006 Sb.

§ 405 odst. 1,2 předpisu č. 182/2006 Sb.


přidejte vlastní popisek

KSPH 60 INS XY

29 NSČR 86/2016-B-31

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužnice H. S., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS XY, o schválení oddlužení, o dovolání dlužnice, zastoupené JUDr. Radkou Kubešovou, advokátkou, se sídlem v Lázních Toušeň, Ve Dvoře 70, PSČ 250 89, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. září 2015, č. j. KSPH 60 INS XY, 4 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. září 2015, č. j. KSPH 60 INS XY, 4 VSPH XY, k odvolání dlužnice potvrdil usnesení ze dne 23. června 2015, č. j. KSPH 60 INS XY, jímž Krajský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) mimo jiné neschválil oddlužení dlužnice (H. S.) a prohlásil na její majetek konkurs.

Odvolací soud – vycházeje z ustanovení § 389 odst. 1, § 395 odst. 1 písm. b) a § 405 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) a odkazuje na závěry formulované Nejvyšším soudem v usneseních ze dne 29. září 2010, sen. zn. 29 NSČR 6/2008 a ze dne 31. března 2011, sen. zn. 29 NSČR 20/2009, uveřejněných pod čísly 61/2011 a 113/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 61/2011 a R 113/2011) – uzavřel, že vzhledem k výši zjištěných nezajištěných pohledávek a doložených příjmů dlužnice (včetně dlužnicí nabízené částky z penzijního připojištění) by hodnota plnění, které by při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře obdrželi nezajištění věřitelé, byla nižší než 30 % hodnoty jejich zjištěných pohledávek (konkrétně by šlo jen o 10,37 %), přičemž dlužnice nepředložila souhlas přihlášených nezajištěných věřitelů „s obdržením nižšího než 30% plnění v oddlužení“.

Současně dovodil, že insolvenční soud „postupoval předvídatelně, neboť dal dlužnici dostatečnou možnost odvrátit pro ni nepříznivý průběh insolvenčního řízení, a jeho rozhodnutí nebylo překvapivé“.

Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání, které Nejvyšší soud odmítl jako nepřípustné podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Učinil tak proto, že právní posouzení věci, na němž rozhodnutí odvolacího soudu spočívá a které bylo dovoláním zpochybněno, zcela odpovídá závěrům přijatým Nejvyšším soudem v R 61/2011 a R 113/2011, které se prosadí i v poměrech dané věci, a k nimž se Nejvyšší soud následně přihlásil např. v usneseních ze dne 28. listopadu 2013, sen. zn. 29 NSČR 83/2013 a ze dne 28. července 2016, sen. zn. 29 NSČR 119/2016. K důvodům pro (ne)schválení oddlužení srov. dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2013, sen. zn. 29 NSČR 17/2013 a ze dne 28. července 2016, sen. zn. 29 NSČR 124/2016.

Argumentace dovolatelky týkající se postupu insolvenční správkyně při přezkumu přihlášených pohledávek a pasivity věřitelů, včetně možného (vyššího) rozsahu uspokojení těchto věřitelů v rámci oddlužení (oproti stavu, kdy úpadek dlužnice bude řešen konkursem), je pro účely rozhodnutí o (ne)schválení oddlužení nevýznamná [viz obdobně důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2016, sen. zn. 29 NSČR 124/2016, jakož i pochybnosti nevzbuzující ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona].

Konečně z obsahu spisu je zjevné i to, že přihlášené pohledávky uznala i sama dlužnice (viz protokol o přezkumném jednání dne 20. února 2015) a že insolvenční soud vyzval dlužnici, aby doložila existenci dodatečného příjmu v takové výši, ze které lze usuzovat na uhrazení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů plněním splátkového kalendáře (B-5).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenční správkyni, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru