Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 8/2011Usnesení NS ze dne 17.10.2013

HeslaDovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.8.2011.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 218 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

KSHK 42 INS XY

KSHK 42 INS XY

29 NSČR 8/2011-B-81

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužnice J. H., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 42 INS XY, a v insolvenční věci dlužníka R. H., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 42 INS XY, o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, o dovolání věřitele č. 14 Mgr. Radana Vencla, advokáta, se sídlem v Hradci Králové, Chmelova 357/II, PSČ 500 03, jako správce konkursní podstaty úpadce J. J., narozeného

XY, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. října 2010,

č. j. KSHK 42 INS XY, 2 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 23. července 2010, č. j. KSHK 42 INS XY, Krajský soud v Hradci Králové (dále též jen „insolvenční soud“):

1/ Schválil oddlužení dlužníků manželů J. a R. H. (bod I. výroku).

2/ Uložil dlužníkům, aby po dobu následujících pěti let od právní moci usnesení (nejdéle do úplného zaplacení všech svých pohledávek) platili nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k 25. dni v měsíci ze svých příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to v poměru, který ve vztahu k těmto celkem 15 věřitelům určil (bod II. výroku).

3/ Stanovil, že první splátka bude zaplacena ke dni 25. srpna 2010 ze mzdy dlužníka R. H. za měsíc červenec 2010, kterou pobírá u označeného plátce mzdy (bod III. výroku).

4/ Označenému plátci mzdy dlužníka R. H. přikázal, aby od doručení rozhodnutí o schválení oddlužení splátkovým kalendářem prováděl ze mzdy dlužníka nebo jiných příjmů srážky v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a takto sraženou částku vyplácel k rukám insolvenčního správce Mgr. Kamila Tomana (bod IV. výroku).

5/ Odměnu insolvenčního správce pro dobu trvání oddlužení ve formě splátkového kalendáře stanovil spolu náhradou za daň z přidané hodnoty částkou 900,- Kč měsíčně a náhradu jeho hotových výdajů spolu náhradou za daň z přidané hodnoty částkou 180,- Kč, s tím, že tuto částku si insolvenční správce vyplatí z prostředků sražených dlužníkovi ze mzdy.

6/ Uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 5 dnů sdělil plátci mzdy dlužníka bankovní spojení, na které mu má plátce mzdy dlužníka zasílat strženou část mzdy dlužníka a aby si z příjmů dlužníka po dobu trvání účinků schváleného oddlužení každý měsíc ponechal vždy zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 1.080,- Kč měsíčně včetně daně z přidané hodnoty a sraženou částku, která mu bude poukázána plátcem mzdy dlužníka, po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů správce, případných pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, vyplatil vždy nejpozději do 25. dne měsíce nezajištěným věřitelům na úhradu jejich zjištěných pohledávek, a to podle poměru uvedeného v bodě II. výroku tohoto usnesení (bod VI. výroku).

7/ Určil, že insolvenční správce je povinen po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonávat nad průběhem insolvenčního řízení dohled a pravidelně soud a věřitelský výbor informovat o výsledcích své činnosti (bod VII. výroku).

8/ Uložil věřitelům, aby ve lhůtě 5 dnů sdělili k rukám insolvenčního správce bankovní spojení pro účely výplaty částek pro ně určených (bod VIII. výroku).

K odvolání věřitele č. 14 Mgr. Radana Vencla (coby věřitele, jehož námitkám insolvenční soud nevyhověl) Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel č. 14 dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ a § 238a odst. 1 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), namítaje, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (tedy, že je dán dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.) a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243b odst. 5 o. s. ř. ve spojení s § 218 o. s. ř. jako bezpředmětné.

Z obsahu spisu se totiž podává, že v průběhu dovolacího řízení insolvenční soud (jenž insolvenční věci obou dlužníků původně spojil usnesením ze dne 17. května 2010, č. j. KSHK 42 INS XY, KSHK 42 INS XY):

1/ Usnesením ze dne 6. prosince 2012, č. j. KSHK 42 INS XY, vyloučil insolvenční věc dlužníka k samostatnému řízení s tím, že to nadále bude vedeno pod sp. zn. KSHK 42 INS XY (bod I. výroku) a určil, že řízení proti dlužnici bude nadále vedeno pod sp. zn. 42 INS XY (bod II. výroku).

2/ Usnesením ze dne 14. prosince 2012, č. j. KSHK 42 INS XY (které nabylo právní moci dne 3. ledna 2013), zrušil oddlužení dlužnice, prohlásil konkurs na její majetek a určil, že konkurs bude projednáván jako nepatrný.

3/ Usnesením ze dne 10. dubna 2013, č. j. KSHK 42 INS XY (které nabylo právní moci dne 8. května 2013), zrušil konkurs na majetek dlužnice s tím, že pro uspokojení věřitelů je její majetek zcela nepostačující a usnesením ze dne

5. června 2013, č. j. KSHK 42 INS XY (které nabylo právní moci 25. června 2013), zprostil funkce insolvenčního správce po zrušení konkursu.

4/ Usnesením ze dne 14. prosince 2012, č. j. KSHK 42 INS XY (které nabylo právní moci dne 12. ledna 2013), zrušil oddlužení dlužníka, prohlásil konkurs na jeho majetek a určil, že konkurs bude projednáván jako nepatrný.

5/ Usnesením ze dne 8. dubna 2013, č. j. KSHK 42 INS XY (které nabylo právní moci dne 27. dubna 2013), zrušil konkurs na majetek dlužníka s tím, že pro uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela nepostačující a usnesením ze dne

20. května 2013, č. j. KSHK 42 INS XY (které nabylo právní moci 7. června 2013), zprostil funkce insolvenčního správce po zrušení konkursu.

Za popsaného stavu věci se opravný prostředek (dovolání) stal bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání napadeného rozhodnutí a je tak namístě jeho odmítnutí (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku, srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu).

I kdyby totiž Nejvyšší soud shledal dovolání přípustným, věcně je přezkoumal a napadené rozhodnutí případně zrušil, nemohly by se výsledky dovolacího přezkumu již v žádném směru příznivě projevit v postavení věřitele poté, co bylo oddlužení plněním splátkového kalendáře nahrazeno u obou dlužníků konkursem (jenž již skončil).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníkům, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. října 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru