Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 65/2013Usnesení NS ze dne 29.08.2013

HeslaInsolvence
Oddlužení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.65.2013.1
Dotčené předpisy

§ 418 odst. 1 písm. b) IZ.


přidejte vlastní popisek

KSBR 27 INS XY

29 NSČR 65/2013-B-63

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužnice E. P., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS XY, o zrušení oddlužení, o dovolání dlužnice, zastoupené Mgr. Radslavem Janečkem, advokátem, se sídlem v Brně - Židenicích, Bubeníčkova 112/44, PSČ 615 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. března 2013, č. j. KSBR 27 INS XY, 1 VSOL XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 7. ledna 2013, č. j. KSBR 27 INS XY, zrušil Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) schválené oddlužení dlužnice E. P. (bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužnice (bod II. výroku), určil, že účinky rozhodnutí nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku), oznámil, že ten, kdo má u sebe majetek náležející do majetkové podstaty dlužnice, je povinen to oznámit insolvenčnímu správci, uvést právní důvod, na jehož základě má tento majetek u sebe a na výzvu insolvenčního správce umožnit prohlídku majetku a jeho ocenění (bod IV. výroku) a oznámil, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku a na úřední desce insolvenčního soudu (bod V. výroku).

Insolvenční soud dospěl k závěru, že ve smyslu § 418 odst. 1 písm. a/ a b/ zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), jsou splněny podmínky pro zrušení oddlužení plněním splátkového kalendáře (schváleného usnesením insolvenčního soudu ze dne 11. června 2010, jež nabylo právní moci dne 31. července 2010).

K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Odvolací soud po doplnění skutkového stavu věci u odvolacího jednání přitakal závěru insolvenčního soudu, že dlužnice není dlouhodobě (od května 2012) schopna dostát podmínkám schváleného oddlužení.

Dovolání dlužnice proti usnesení odvolacího soudu, jež může být přípustné jen podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 237 o. s. ř., není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dovolatelka vymezila v dovolání datovaném 14. května 2013 (B-53) a doplněném podáními datovanými 2. srpna 2013 (B-58) a 21. srpna 2013 (B-61) přípustnost dovolání (dle § 241a odst. 2 o. s. ř.) tak, že ve výkladu § 418 odst. 1 písm. a/ a b/ insolvenčního zákona jde o věc, která dosud nebyla vyřešena v praxi dovolacího soudu, konkrétně jde u § 418 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona o posuzování závažnosti porušení podstatných povinností (dlužníkem) a u § 418 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona o to, že „nebyla dostatečně vyřešena otázka, co představuje podstatnou část splátkového kalendáře“.

Nejvyšší soud především podotýká, že pro účely dovolacího řízení je právně bezcenný poukaz dovolatelky (v podání z 21. srpna 2013, B-61) na to, že se jí podařilo nalézt zaměstnání a 25. června 2013 uzavřela pracovní smlouvu. Přihlédnout k této skutečnosti Nejvyššímu soudu zapovídá ustanovení § 241a odst. 4 o. s. ř.

Ve výkladu ustanovení § 418 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona (jehož aplikace sama postačuje ke zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužnice) je pak napadené usnesení souladné se závěry, jež Nejvyšší soud zformuloval již v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2013, sen. zn. 29 NSČR 12/2013, a k nimž se přihlásil i v usnesení ze dne 11. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 48/2013 (rozhodnutí jsou dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodů 1. a 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. srpna 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru