Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 56/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

HeslaDovolání (vady)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.56.2020.1
Dotčené předpisy

§ 240 o. s. ř.

§ 241b odst. 3 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPH 42 INS XY

29 NSČR 56/2020-B-552

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a Mgr. Rostislava Krhuta v insolvenční věci dlužnice I. Č., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 42 INS XY, o zproštění funkce insolvenčního správce, o dovolání dlužnice, zastoupené Mgr. Janem Rambouskem, advokátem, se sídlem ve Vraňanech 233, PSČ 277 07, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. srpna 2019, č. j. KSPH 42 INS XY, 2 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 23. ledna 2018, č. j. KSPH 42 INS XY, Krajský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) zamítl návrh dlužnice (z 20. prosince 2017) [B-118], aby její insolvenční správce (KOPPA, v. o. s.) byl zproštěn funkce.

[2] K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 29. srpna 2019, č. j. KSPH 42 INS XY, 2 VSPH XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání, namítajíc, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci [dovolací důvod dle § 241a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v aktuálním znění, pro toto dovolací řízení rozhodném (dále jen „o. s. ř.“)], a požadujíc, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

[4] Dovolání (podání datované 9. června 2020, sepsané advokátem, B-519) bylo podáno tzv. blanketní formou, jelikož neobsahuje konkrétní důvod dovolání. K tomu srov. § 241a odst. 3 o. s. ř., jenž určuje, že důvod dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

[5] Dovolatelka k vymezení dovolacího důvodu v předmětném podání pouze sdělila, že právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné a údaj o tom, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení, doplní „bezodkladně“.

[6] Podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto. Nebyl-li nedostatek podmínky uvedené v § 241 ani ve lhůtě určené ke splnění této podmínky odstraněn, předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení zastaví.

[7] Nejvyšší soud pak již v usnesení ze dne 18. června 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněném pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 21/2004“), které je (stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněné níže) dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu], formuloval a odůvodnil závěr, že tzv. blanketní dovolání může být doplněno o údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jen do uplynutí dovolací lhůty (jak ji vymezuje § 240 o. s. ř.). Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud odmítne podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř., přičemž nemůže přihlížet ani k pozdějšímu doplnění dovolání.

[8] Od tohoto závěru nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v projednávané věci, jež se od R 21/2004 liší (co do právní úpravy, z níž vychází) jen potud, že ustanovení § 243b odst. 3 věty první o. s. ř. zahrnuje mezi vady, které činí dovolání nezpůsobilým věcného projednání, též nevymezení přípustnosti dovolání, dále tím, že ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. ozřejmuje, co se rozumí vymezením důvodu dovolání, jakož i tím, že odmítnutí takového (vadného) dovolání se opírá o ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. (nikoli o ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř.); srov. shodně např. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. února 2017, sen. zn. 29 NSČR 220/2016, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, číslo 5, ročníku 2018, pod číslem 61 (dovolatelce známé, jelikož šlo o usnesení, jímž Nejvyšší soud rozhodoval o jejím dovolání).

[9] V této věci (při řádném poučení o dovolání v napadeném usnesení) bylo posledním dnem lhůty k doplnění dovolání úterý 7. července 2020. Šlo o poslední den dvouměsíční lhůty (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) počítané od 5. května 2020, kdy nabylo právní moci (zveřejněním v insolvenčním rejstříku) usnesení ze dne 5. května 2020, č. j. KSPH 42 INS XY, 4 VSPH XY, kterým odvolací soud potvrdil usnesení insolvenčního soudu ze dne 21. listopadu 2019, č. j. KSPH 42 INS XY, v bodě II. výroku o zamítnutí žádosti dovolatelky o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Jelikož dovolatelka nedoplnila dovolání o vymezení dovolacího důvodu ani do 7. července 2020 ani později, a pro tuto vadu dovolání nelze pokračovat v dovolacím řízení, Nejvyšší soud její dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. září 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru