Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 53/2011Usnesení NS ze dne 03.10.2011

HeslaInsolvence
Poplatky soudní
KategorieA
Publikováno17/2012 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:NS:2011:29.NSCR.53.2011.2
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb.

čl. II. bod 1 předpisu č. 218/2011 Sb.


přidejte vlastní popisek

KSLB 76 INS 5809/2010

29 NSČR 53/2011-P14-15

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v insolvenční věci dlužníka TEKSTAV s. r. o., se sídlem v Jablonci nad Nisou, Rybářská 2847/9, PSČ 466 01, identifikační číslo osoby 27291341, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 INS 5809/2010, o přihlášce pohledávky věřitele č. 14, o dovolání věřitele č. 14 TREN KONSTRUKT s. r. o., se sídlem v Liberci 6, Gagarinova 797/50, PSČ 460 07, zastoupeného Mgr. Martinem Vondroušem, advokátem se sídlem v Liberci, Chrastavská 273/30, PSČ 460 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. srpna 2011, č. j. KSLB 76 INS 5809/2010, 3 VSPH 973/2011-P14-7, takto:

I. Nejvyšší soud vyzývá dovolatele, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil Krajskému soud v Ústí nad Labem - pobočce v Liberci ke sp. zn. KSLB 76 INS 5809/2010, v kolcích soudní poplatek z dovolání, který činí podle položky 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

II. Nebude-li soudní poplatek z dovolání ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 7. července 2011, č. j. KSLB 76 INS 5809/2010-P14-4, odmítl Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci (dále jen „insolvenční soud“) přihlášku pohledávky věřitele č. 14 TREN KONSTRUKT s. r. o. (bod I. výroku) a určil, že právní mocí tohoto usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

K odvolání věřitele č. 14 Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Věřitel č. 14 napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním datovaným 8. září 2011 a podaným u insolvenčního soudu osobně dne 12. září 2011 (č. l. P14-9).

Při podání dovolání dovolatel neuhradil soudní poplatek z dovolání a insolvenční soud předložil věc Nejvyššímu soudu s názorem, že dovolání není zpoplatněno.

Podle ustanovení § 9 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (odstavec 1). Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka, aby ve lhůtě, kterou mu určí, zaplatil poplatek soudu, který rozhodl o věci v prvním stupni. Po doručení výzvy vrátí věc tomuto soudu s pokynem, aby ji znovu předložil po zaplacení poplatku. Soud, jemuž byla věc vrácena, je výzvou odvolacího soudu vázán a po marném uplynutí v ní určené lhůty řízení zastaví. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem (odstavec 2).

Zákonem č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl zákon o soudních poplatcích s účinností od 1. září 2011 zásadním způsobem změněn i potud, že insolvenční řízení již není ve výčtu těch, jež jsou (podle § 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích) od poplatku osvobozena ze zákona. Dotčenou novelou byl zákon o soudních poplatcích změněn i potud, že položka 23 Sazebníku poplatků (přílohy k zákonu o soudních poplatcích), která upravuje sazby poplatků za dovolací řízení, již nezbavuje (na rozdíl od poplatku za odvolání – srov. položku 22 odst. 13 Sazebníku poplatků) poplatníka (dovolatele) povinnosti k úhradě poplatku za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu jen procesní povahy (srov. pro dobu do 31. srpna 2011 poznámku č. 6 k položce 18 Sazebníku poplatků).

Podle článku II bodu 1. části první zákona č. 218/2011 Sb. za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání, dovolání nebo kasační stížnost podávané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zákon č. 218/2011 Sb. nabyl účinnosti (jak zmíněno výše) 1. září 2011 a dovoláním podaným „po dni“ 1. září 2011 je dovolání podané nejdříve 2. září 2011. Vzhledem k tomu, že dovolání v této věci bylo podáno 12. září 2011, vybírá se za ně soudní poplatek již podle zákona o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 218/2011 Sb.

Poplatek za dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení insolvenčního soudu o odmítnutí přihlášky pohledávky, tedy v (souladu s položkou 23 odst. 2 Sazebníku poplatků) činí 2.000,- Kč.

Nejvyšší soud proto dovolatele vyzval k jeho úhradě ve stanovené lhůtě s poučením o následcích případné nečinnosti.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli se však doručuje i zvláštním způsobem a teprve od tohoto doručení začne běžet lhůta k úhradě soudního poplatku.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 3. října 2011

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru