Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 51/2013Usnesení NS ze dne 11.07.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.51.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPL 56 INS XY

29 NSČR 51/2013-A-72

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka P. E., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS XY, o insolvenčním návrhu věřitele Československé obchodní banky, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační číslo osoby 00001350, o dovolání dlužníka, zastoupeného Mgr. Jakubem Šauerem, advokátem, se sídlem v Plzni, Bezručova 151/5, PSČ 301 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. března 2013, č. j. KSPL 56 INS XY, 3 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 30. října 2012, č. j. KSPL 56 INS XY, rozhodl Krajský soud v Plzni (dále jen „insolvenční soud“) o insolvenčním návrhu věřitele (Československé obchodní banky, a. s.) tak, že zjistil úpadek dlužníka P. E. (bod I. výroku) a ustanovil insolvenčního správce (bod II. výroku).

Dále insolvenční soud prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod III. výroku), určil, že konkurs bude projednán jako nepatrný (bod IV. výroku), určil, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu (bod V. výroku), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů (s poučením o následcích zmeškání lhůty) [bod VI. výroku], vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníku, aby napříště neposkytovaly plnění dlužníku, ale insolvenčnímu správci (bod VII. výroku), vyzval věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva k majetku dlužníka uplatňují (bod VIII. výroku), nařídil přezkumné jednání (bod IX. výroku), svolal první schůzi věřitelů (bod X. výroku), uložil dlužníku, aby do 7 dnů sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků (bod XI. výroku), uložil insolvenčnímu správci, aby nejpozději 4 dny před termínem konání přezkumného jednání předložil zpracovaný seznam přihlášených pohledávek a zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (bod XII. výroku), oznámil, že bude svá rozhodnutí zveřejňovat (jen) v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu (bod XIII. výroku) a uložil insolvenčnímu navrhovateli, aby zaplatil soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč (bod XIV. výroku).

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I., III. a IV. výroku.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 238 (správně § 238a) odst. 1 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), namítaje, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a požaduje, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolatel přes přiléhavé poučení o dovolání v napadeném usnesení zjevně zakládá přípustnost dovolání na textu občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2012.

Pro rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení jsou ustanovení občanského soudního řádu o přípustnosti dovolání přiměřeně aplikovatelná dle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).

Pro dovolací řízení v této věci je pak rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění, což se podává z bodů 1. a 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) a v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. července 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru