Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 50/2020Usnesení NS ze dne 20.01.2021

HeslaDovolání
Lhůty
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:29.NSCR.50.2020.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 o. s. ř.

§ 240 odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 218a o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSUL 69 INS XY

29 NSČR 50/2020-P37-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Myškovou v insolvenční věci dlužníků L. Z., narozeného XY, a M. Z., narozené XY, obou bytem XY, zastoupených Mgr. Martinem Kulichem, advokátem, se sídlem v Praze, náměstí Kinských 741/6, PSČ 150 00, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS XY, o přihlášce pohledávky věřitele č. 33 Home Credit a. s., se sídlem v Brně, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 26978636, zastoupeného Mgr. Romanem Pospiechem, LL. M., advokátem, se sídlem v Praze 2, Svobodova 136/9, PSČ 128 00, o dovolání dlužníků proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 2020, č. j. KSUL 69 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 21. listopadu 2019, č. j. KSUL 69 INS XY, Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „insolvenční soud“) změnil své usnesení ze dne 21. října 2019, č. j. KSUL 69 INS XY, o částečném odmítnutí přihlášky č. P37 věřitele č. 33 - Home Credit a. s. (dále jen „věřitel H. C.“), tak, že:

[1] Přihláška věřitele H. C. se v částce 69 313,58 Kč neodmítá (bod I. výroku).

[2] Věřitel H. C. zůstává v insolvenčním řízení s pohledávkou v částce 69 413,58 Kč (bod II. výroku).

2. K odvolání dlužníků Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

3. Proti usnesení odvolacího soudu podali dlužníci prostřednictvím svého zástupce (Mgr. Martina Kulicha, advokáta) podáním datovaným 28. dubna 2020 a téhož dne dodaným do datové schránky insolvenčního soudu (P37-13/2 a P37-13/1) dovolání, v němž požadují, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

4. Dovolání je opožděné.

5. Podle § 240 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jež je pro rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení přiměřeně aplikovatelné dle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odstavec 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bylo-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odstavec 2).

6. Jak je zřejmé z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu, obsahující řádné poučení o přípustnosti dovolání, o lhůtě k podání dovolání i o soudu, u něhož se podává, bylo doručeno dlužníkům prostřednictvím jejich zástupce Mgr. Martina Kulicha, advokáta (srov. plné moci ze dne 15. února 2019, A-12) zvlášť dne 19. února 2020 (srov. potvrzení o dodání a doručení do datové schránky, P37-9/3). Ve smyslu § 57 odst. 2 o. s. ř. tak byl posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání 20. duben 2020 (pondělí).

7. Podali-li dovolatelé dovolání až dne 28. dubna 2020, učinili tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty a dovolání je tudíž opožděné.

8. Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání dlužníků podle § 243c odst. 3 věty první ve spojení s § 218a a § 243f odst. 2 o. s. ř. odmítl.

9. S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (srov. bod 2., článek II. části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 1. 2021

JUDr. Helena Myšková

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru