Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 45/2012Usnesení NS ze dne 18.07.2013

HeslaDovolání
Insolvence
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.45.2012.1
Dotčené předpisy

§ 236 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 238a odst. 1a o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 3056/13
soudce zpravodaj JUDr. Jaroslav Fenyk


přidejte vlastní popisek

KSPL 29 INS 7941/2011

29 NSČR 45/2012-P3-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka SCHWACH, spol. s r. o., se sídlem v Plzni, Škroupova 3, PSČ 301 00, identifikační číslo osoby 25229559, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 7941/2011, o přihlášce pohledávky věřitele, o dovolání věřitele PEYTON INVESTMENTS HOLDINGS LTD., se sídlem 33 Porter Road, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, zastoupeného JUDr. Antonínem Janákem, advokátem, se sídlem v Příbrami, náměstí T. G. M. 142, PSČ 261 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. února 2012, č. j. KSPL 29 INS 7941/2011, 2 VSPH 59/2012-P3-12, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 22. listopadu 2011, č. j. KSPL 29 INS 7941/2011-P-3-6, vzal Krajský soud v Plzni (dále jen „insolvenční soud“) na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky věřitele PEYTON INVESTMENTS HOLDINGS LTD. (dále jen „věřitel P“) ve výši 6.200.000,- Kč.

Insolvenční soud uvedl, že vyhláškou ze dne 11. května 2011, č. j. KSPL 29 INS 7941/2011-A-2, bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka (SCHWACH, s. r. o.), že věřitel P přihlásil pohledávku ve výši 23.230.325,- Kč a že přihlášku pohledávky vzal na přezkumném jednání konaném dne 10. října 2011 zpět v rozsahu částky 6.200.000,- Kč.

Na tomto základě uzavřel (s poukazem na ustanovení § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenčního zákona/), že vzal částečné zpětvzetí přihlášky na vědomí.

K odvolání věřitele P Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že soud bere na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky věřitele P v rozsahu 9.595.568,84 Kč.

Odvolací soud vyšel z ustanovení § 184 a § 192 odst. 4 insolvenčního zákona a po přezkoumání usnesení insolvenčního soudu dospěl k závěru, že věřitel P vzal zpět přihlášku nejen v rozsahu jistiny (6,2 miliónu Kč), ale i ohledně části úroků z prodlení (3.395.568,84 Kč), čemuž odpovídá změna napadeného usnesení.

Dovolání věřitele P proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) jako nepřípustné.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012), pro rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení přiměřeně aplikovatelného dle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Z ustanovení upravujících přípustnost dovolání zjevně nepřichází pro danou věc v úvahu ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ a b/, § 238, § 238a odst. 1 písm. b/ až f/ a § 239 o. s. ř. (nejde o žádný z případů tam uvedených).

K tomu, aby bylo možné uvažovat o přípustnosti dovolání podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. a/ o. s. ř., pak není splněna podmínka (jež se klade prostřednictvím odkazu na § 237 odst. 1 a 3 o. s. ř., obsaženého v § 238a odst. 2 o. s. ř.), aby šlo o usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto v insolvenčním řízení „ve věci samé“. Usnesení, jímž vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky ani usnesení, jímž odvolací soud „změnil“ usnesení insolvenčního soudu, usnesením ve věci samé není.

Nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (bez dalšího), přípustnost dovolání rovněž nezakládá (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod č. 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru