Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 40/2017Usnesení NS ze dne 29.03.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.40.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 241b odst. 3 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2363/17
soudce zpravodaj JUDr. Kateřina Šimáčková


přidejte vlastní popisek

KSHK 35 INS XY

29 NSČR 40/2017-A-46

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužníka J. K., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS XY, o insolvenčním návrhu věřitele BP Integralis Limited, se sídlem v Diagorou 4, Kermia Building, 6th Floor, Office 601, PC 1097, Nikósia, Kyperská republika, registrační číslo 255048, zastoupeného Mgr. Ivem Siegelem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Školská 695/38, PSČ 110 00, o dovolání dlužníka, zastoupeného Mgr. Kamilem Milićem, advokátem, se sídlem v Havlíčkově Brodě, Horní 10, PSČ 580 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. dubna 2016, č. j. KSHK 35 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka usnesením ze dne 14. dubna 2016, č. j. KSHK 35 INS XY, 1 VSPH XY, doručeným dlužníku dne 18. května 2016, potvrdil usnesení ze dne 19. ledna 2016, č. j. KSHK 35 INS XY, jímž Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „insolvenční soud“) zjistil úpadek dlužníka a prohlásil konkurs na jeho majetek.

Proti tomuto usnesení podal dlužník (aniž byl zastoupen advokátem) podáním doručeným do datové schránky insolvenčního soudu dne 17. července 2016, dovolání; následným podáním ze dne 8. září 2016 požádal o „ustanovení advokáta”.

Usnesením ze dne 13. října 2016, č. j. KSHK 35 INS XY, které nabylo právní moci dne 4. listopadu 2016, insolvenční soud ustanovil dovolateli zástupcem pro dovolací řízení Mgr. Kamila Miliće, advokáta, se sídlem v Havlíčkově Brodě, Horní 10.

Usnesením ze dne 14. prosince 2016, č. j. KSHK 35 INS XY, doručeným dlužníku a jeho ustanovenému zástupci dne 15. prosince 2016, insolvenční soud – odkazuje na ustanovení § 43 odst. 1, § 241a a § 241b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) − dlužníka vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy odstranil vady dovolání.

Soudem ustanovený zástupce dovolatele (Mgr. Kamil Milić) dovolání doplnil podáním datovaným dne 12. ledna 2017, doručeným do datové schránky insolvenčního soudu dne 24. ledna 2017; ani v doplněném dovolání však neodstranil vady dovolání, spočívající (mimo jiné) v nevymezení důvodu přípustnosti dovolání.

Podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Dovolání žalobce, které mohlo být přípustné jen podle ustanovení § 237 o. s. ř., Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř.

Učinil tak proto, že dovolání (posuzováno podle jeho obsahu − § 41 odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje žádný údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř. považuje za splněné (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013 a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněná pod čísly 80/2013 a 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013 a ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, jakož i usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14, ze dne 16. prosince 2014, sp. zn. IV. ÚS 266/14, ze dne 12. srpna 2015, sp. zn. IV. ÚS 3548/14 a ze dne 3. února 2016, sp. zn. I. ÚS 891/15).

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu navrhovateli, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru