Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 40/2015Usnesení NS ze dne 29.04.2015

HeslaDovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:29.NSCR.40.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 3 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSBR 31 INS XY

29 NSČR 40/2015-A-78

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka ČeMeBo s. r. o., se sídlem v Blansku, Poříčí 2396/42, PSČ 678 01, identifikační číslo 60719401, zastoupeného Mgr. et Mgr. Evou Florianovou, advokátkou, se sídlem v Brně - Pisárkách, Výstaviště 405/1, PSČ 603 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 31 INS XY, o insolvenčním návrhu věřitele R. S., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Martinou Holotňákovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, o dovolání insolvenčního navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. června 2014, č. j. KSBR 31 INS XY, 3 VSOL XY, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 9. září 2013, č. j. KSBR 31 INS XY, zamítl Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) insolvenční návrh, jímž se věřitel R. S. domáhal zjištění úpadku dlužníka ČeMeBo s. r. o. (bod I. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod II. výroku).

K odvolání insolvenčního navrhovatele Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu ve výroku o věci samé (první výrok), změnil je ve výroku o nákladech řízení (druhý výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (třetí výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu (doručenému zvlášť jeho zástupkyni s procesní plnou mocí dne 25. července 2014 a obsahujícímu řádné poučení o dovolání) podal insolvenční navrhovatel včasné dovolání podáním datovaným 25. září 2014 a doručeným insolvenčnímu soudu téhož dne (A-62).

Dovolání z 25. září 2014 obsahuje označení věci, soudu, jemuž je adresováno, usnesení odvolacího soudu, proti němuž směřuje a vymezení rozsahu, v němž se napadá usnesení odvolacího soudu (všechny jeho výroky). Dále je v něm obsažen již jen následující text:

„Dovolání bude insolvenčním navrhovatelem doplněno ve lhůtě 10 pracovních dnů“.

Dovolání z 25. září 2014 doplnil dovolatel (až) podáním datovaným 23. října 2014, došlým insolvenčnímu soudu téhož dne (A-64).

Podle ustanovení § 241b odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání.

V daném případě dovolateli uplynula dovolací lhůta dne 25. září 2014 (čtvrtek), kdy vyhotovil a insolvenčnímu soudu doručil dovolání blanketní. K doplňujícímu podání, jež bylo po uplynutí této lhůty i sepsáno (23. října 2014), již nelze přihlédnout.

Blanketní dovolání z 25. září 2014 neobsahovalo ani údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, ani vymezení důvodu dovolání.

Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., pak musí být odmítnuto podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř.; k pozdějšímu doplnění dovolání nelze přihlédnout. Srov. k tomu v judikatuře např. usnesení ze dne 18. června 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněném pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek

Nejvyšší soud proto dovolání ve shodě s podaným výkladem odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání insolvenčního navrhovatele bylo odmítnuto a u dlužníka žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nebyly zjištěny.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. dubna 2015

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru