Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 37/2019Usnesení NS ze dne 31.03.2021

HeslaInsolvenční řízení
Oddlužení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:29.NSCR.37.2019.1
Dotčené předpisy

§ 398 odst. 4 IZ.


přidejte vlastní popisek

KSOS 39 INS XY

29 NSČR 37/2019-B-40

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice P. S., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS XY, o schválení oddlužení, o dovolání dlužnice, zastoupené JUDr. Ivem Kuběnou, advokátem, se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 183/50, PSČ 741 01, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. listopadu 2018, č. j. KSOS 39 INS XY, 1 VSOL XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 21. září 2018, č. j. KSOS 39 INS XY, Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) mimo jiné:

[1] Schválil zprávu o přezkumu ze dne 4. dubna 2018, doručenou soudu dne 5. dubna 2018 (bod I. výroku).

[2] Schválil oddlužení dlužnice P. S. plněním splátkového kalendáře (bod II. výroku).

[3] Uložil dlužnici, aby po dobu 5 let platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k 15. dni měsíce částku stanovenou podle § 398 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), z příjmů, které získá po schválení oddlužení s tím, že první splátku je povinna zaplatit v říjnu 2018, bez zřetele k právní moci tohoto usnesení (bod III. výroku).

[4] Uložil dlužnici, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, si ponechala ze souhrnu příjmů dosažených v daném kalendářním měsíci částku odpovídající nepostižitelné částce při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a zbytek příjmů zasílala insolvenčnímu správci a aby současně s prováděním srážek zasílala každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jejím příjmu (bod IV. výroku).

[5] Zamítl návrh dlužnice na stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek (bod V. výroku).

2. K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení insolvenčního soudu v bodech IV. a V. výroku tak, že se dlužnici ukládá, aby si ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, ponechala ze souhrnu příjmů dosažených v daném kalendářním měsíci částku odpovídající nepostižitelné částce při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky, dále, aby si z postižitelné částky ze svých příjmů ponechala 10 % a zbytek příjmů v rozsahu 90 % postižitelné částky zasílala insolvenčnímu správci. Ve zbývající části bodu IV. výroku pak usnesení insolvenčního soudu potvrdil.

3. Odvolací soud – vycházeje z ustanovení § 398 odst. 4 insolvenčního zákona – uzavřel, že dlužnici lze v rámci schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře snížit zákonem stanovené měsíční splátky, avšak pouze na částku odpovídající 90 % postižitelné částky, aby byla schopna nezajištěným věřitelům za dobu 5 let uhradit nejméně 50 % pohledávek.

4. Dovolání dlužnice proti usnesení odvolacího soudu, jež může být přípustné jen podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

5. Učinil tak proto, že závěr, na němž spočívá napadené rozhodnutí, podle něhož při stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře platí kritérium splnění nejméně 50 % pohledávek nezajištěných věřitelů, plyne přímo z textu ustanovení § 398 odst. 4 insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. května 2019, pro věc rozhodném), z nějž vyšly zcela správně také soudy obou stupňů. Srov. dále v soudní praxi také závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. července 2014, sen. zn. 29 NSČR 53/2012, uveřejněného pod číslem 10/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Důvod ke změně této judikatury (jak požaduje dovolatelka) Nejvyšší soud neshledal ani na základě argumentace obsažené v podaném dovolání.

6. Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 3. 2021

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru