Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 28/2019Usnesení NS ze dne 12.08.2020

HeslaPřípustnost dovolání
Insolvenční řízení
Oddlužení (povolení, schválení)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.28.2019.1
Dotčené předpisy

§ 242 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

§ 395 odst. 1 písm. b) IZ.

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 93 INS XY

29 NSČR 28/2019-B-129

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka P. K., narozeného XY, bytem XY, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 93 INS XY, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Marillou Kokešovou, advokátkou, se sídlem v Praze, Vinohradská 1336/97, PSČ 120 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. ledna 2019, č. j. MSPH 93 INS XY, 4 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 21. listopadu 2018, č. j. MSPH 93 INS XY, Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) mimo jiné:

1/ Neschválil oddlužení dlužníka P. K. (bod IV. výroku).

2/ Prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod V. výroku).

[2] K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 4. ledna 2019, č. j. MSPH 93 INS XY, 4 VSPH XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech IV. a V. výroku.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání datované 21. ledna 2019 (B-37), doplněné podáním datovaným 7. března 2019 (B-41) a podáním datovaným 11. března 2019 (B-40), jehož přípustnost vymezuje ve smyslu ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), argumentem, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení právních otázek, které v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny, konkrétně otázek:

1/ Může insolvenční soud neschválit oddlužení, není-li vyloučeno uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu 30 % a nebyly-li ke dni přezkumu či rozhodnutí odvolacího soudu nikterak zpochybněny dispozice s majetkem dlužníka?

2/ Může insolvenční soud předjímat, jak dopadnou incidenční spory, nebo zda budou činěny jiné úkony a těmito skutečnostmi odůvodnit neschválení oddlužení?

[4] Dovolatel namítá (poměřováno obsahem dovolání), že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (dovolací důvod dle § 241a odst. 1 o. s. ř.), a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

[5] Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle § 237 o. s. ř. a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. Učinil tak proto, že v posouzení dovoláním předestřených otázek je napadené rozhodnutí souladné s níže označenou ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu. Přitom i pro účely přípustností dovolání je rozhodný výklad zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění účinném do 31. května 2019.

[6] Již v usnesení ze dne 29. září 2010, sen. zn. 29 NSČR 6/2008, uveřejněném pod číslem 61/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek [které je (stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže) dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu], Nejvyšší soud vysvětlil, že insolvenční zákon zásadně nevylučuje, aby insolvenční soud rozhodl o tom, zda schvaluje oddlužení, před zjištěním přihlášených pohledávek, přestože úkol insolvenčního soudu při schválení oddlužení může být ztížen tím, že některé z těchto pohledávek budou popřeny dlužníkem či insolvenčním správcem.

[7] V usnesení ze dne 31. července 2012, sen. zn. 29 NSČR 22/2012, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročník 2013, pod číslem 81, pak Nejvyšší soud vysvětlil (a v usnesení ze dne 31. ledna 2018, sen. zn. 29 NSČR 60/2017, zopakoval), že splňuje-li dlužník předpoklad pro schválení oddlužení obsažený v § 395 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona jen s přihlédnutím k možným účinkům popření některé z přihlášených pohledávek, je insolvenční soud povinen pro účely rozhodnutí o tom, zda schvaluje oddlužení, předběžně posoudit význam popření pohledávky. Jestliže insolvenční soud (v procesní situaci vymezené stavem popřené pohledávky a obsahem popěrného úkonu) nevyloučí při předběžném posouzení úspěch uplatněného popření, pak oddlužení schválí.

[8] Odvolací soud v napadeném rozhodnutí z mezí takto ustavené judikatury nikterak nevybočil (srov. k tomu např. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2018, sen. zn. 29 NSČR 196/2016, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2020, sen. zn. 29 NSČR 33/2018).

[9] Ve vztahu k té části napadeného usnesení, kterou odvolací soud potvrdil usnesení insolvenčního soudu ve výroku o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, je samostatným důvodem pro odmítnutí dovolání skutečnost, že dovolací argumentace ani dovoláním předestřené právní otázky se k tomuto výroku nevztahují.

[10] Výrok o prohlášení konkursu na majetek dlužníka má povahu výroku závislého na výroku o neschválení oddlužení. V režimu ustanovení § 242 odst. 2 písm. a/ o. s. ř. by tedy byl automaticky odklizen (zrušen), kdyby Nejvyšší soud shledal dovolání přípustným a důvodným v rozsahu, v němž odvolací soud napadeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu ve výroku o neschválení oddlužení. To však nic nemění na skutečnosti, že směřuje-li dovolání i proti tomuto výroku, nemůže být přípustné, jestliže neobsahuje žádné důvody, pro které by nemohl samostatně obstát výrok o prohlášení konkursu. Srov. k tomu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2011, sen. zn. 29 NSČR 12/2011, uveřejněné pod číslem 110/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i (k přípustnosti dovolání) důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2013, sen. zn. 29 NSČR 45/2010, uveřejněného pod číslem 86/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

[11] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. srpna 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru