Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 27/2020Usnesení NS ze dne 31.03.2020

HeslaDovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.27.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 3 o. s. ř.

§ 243c o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 94 INS 31442/2015

29 NSČR 27/2020-B-149

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a Mgr. Rostislava Krhuta v insolvenční věci dlužníka Agrochlum Záluží, spol. s r. o., se sídlem v Praze 3 - Žižkově, Vlkova 631/24, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 25058762, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 94 INS 31442/2015, o návrhu dlužníka, aby insolvenční správkyně byla zproštěna funkce, o dovolání dlužníka, zastoupeného Mgr. Ing. Stanislavem Polenou, advokátem, se sídlem v Praze, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2019, č. j. MSPH 94 INS 31442/2015, 2 VSPH 658/2019-B-136, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 1. března 2019, č. j. MSPH 94 INS 31442/2015-B-120, Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) zamítl návrh dlužníka (Agrochlum Záluží, spol. s r. o.) ze dne 27. listopadu 2018, aby jeho insolvenční správkyně (JUDr. Ing. Helena Horová) byla zproštěna funkce.

[2] K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 26. listopadu 2019, č. j. MSPH 94 INS 31442/2015, 2 VSPH 658/2019-B-136, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu, jež mu bylo doručeno zvlášť dne 5. prosince 2019 (srov. doklad o doručení do datové schránky u B-136), podal dlužník včasné dovolání (B-141).

[4] Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že za něj jedná osoba uvedená v § 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), která má právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), vyzval jej insolvenční soud usnesením ze dne 11. února 2020, č. j. MSPH 94 INS 31442/2015-B-142 [doručeným dovolateli zvlášť dne 12. února 2020 (srov. doklad o doručení do datové schránky u B-142)], aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně jej poučil, že nepředloží-li mu do 20 dnů od doručení usnesení plnou moc zvoleného advokáta a tímto advokátem sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

[5] Na výzvu insolvenčního soudu reagoval dovolatel tak, že prostřednictvím datové schránky advokáta, jehož si zvolil (Mgr. Ing. Stanislava Poleny) zaslal insolvenčnímu soudu 4. března 2020 procesní plnou moc (ze dne 2. března 2020) prokazující toto zastoupení a dovolání (datované 4. března 2020) sepsané tímto advokátem (B-143).

[6] V dovolání, které sepsal jako nezastoupený (B-141), dovolatel způsobem odpovídajícím požadavku ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. nevymezil důvod přípustnosti dovolání. K vymezení přípustnosti dovolání srov. především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16, uveřejněné pod číslem 460/2017 Sb.

[7] Vymezení přípustnosti dovolání provedl dovolatel až v podání datovaném 4. března 2020, sepsaném advokátem (B-143).

[8] Podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

[9] Při řádném poučení o dovolání v napadeném usnesení uplynula dovolateli dvouměsíční lhůta k podání dovolání (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) ve středu 5. února 2020. Jelikož ale v době podání dovolání nebyla splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běžela dovolateli (v souladu s ustanovením § 241b odst. 3 věty druhé části věty před středníkem o. s. ř.) lhůta k doplnění dovolání o požadované náležitosti až do uplynutí lhůty, kterou mu určil insolvenční soud k odstranění nedostatku povinného zastoupení v usnesení ze dne 11. února 2020. Vzhledem k tomu, že předmětné usnesení bylo dovolateli doručeno zvlášť 12. února 2020, bylo posledním dnem této prodloužené lhůty úterý 3. března 2020 (šlo o dvacátý den počítaný od doručení výzvy insolvenčního soudu).

[10] K dovolání sepsanému advokátem dovolatele (B-143), vyhotovenému a doručenému insolvenčnímu soudu až po uplynutí uvedené lhůty (4. března 2020), tedy nelze přihlédnout.

[11] Již v usnesení ze dne 18. června 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněném pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 21/2004“), totiž Nejvyšší soud vysvětlil, že dovolání může být doplněno o údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jen do uplynutí dovolací lhůty. Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., odmítne Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř., přičemž nemůže přihlížet ani k pozdějšímu doplnění dovolání.

[12] Projednávaná věc se od R 21/2004 liší co do právní úpravy dovolacího řízení, z níž vychází (po změnách občanského soudního řádu, k nimž došlo s účinností od 1. ledna 2013) jen potud, že ustanovení § 241b odst. 3 věty první o. s. ř. zahrnuje mezi vady, které činí dovolání nezpůsobilým věcného projednání, též nevymezení přípustnosti dovolání, dále tím, že ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. ozřejmuje, že důvod dovolání (jímž je ve smyslu ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. pouze to, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci) se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení, jakož i tím, že odmítnutí takového (vadného) dovolání se opírá o ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. (a nikoli o ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř.); srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2019, sen. zn. 29 NSČR 68/2019.

[13] Nejvyšší soud tudíž podané dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. pro nevymezení přípustnosti dovolání v předepsané lhůtě.

[14] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. března 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru