Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 144/2017Usnesení NS ze dne 27.09.2017

HeslaVady podání
Dovolání
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.144.2017.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 3843/17 ze dne 16.01.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA KSCB 25 INS 3453/2016

originál 29 NSČR 144/2017-A-77

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka ARSTAV s. r. o., se sídlem v Jindřichově Hradci – Radouňce, Ke Mlýnu 190, PSČ 377 01, identifikační číslo osoby 26030152, zastoupeného JUDr. Filipem Sojákem, advokátem, se sídlem v Praze, Košická 63/30, PSČ 101 00, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 25 INS 3453/2016, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ UNIBLOCK TRADE s. r. o., se sídlem v Praze 10 - Strašnicích, Černokostelecká 1168/90, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 27440010, zastoupeného Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem, se sídlem v Písku, Velké náměstí 7/12, PSČ 397 01, a 2/ LEKON TSK s. r. o., se sídlem v Praze 6 - Ruzyni, Žukovského 887/4, PSČ 161 00, identifikační číslo osoby 24839353, zastoupeného Mgr. Petrem Šmehýlem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Krakovská 1256/24, PSČ 110 00, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. března 2017, č. j. KSCB 25 INS 3453/2016, 3 VSPH 2236/2016-A-64, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 20. října 2016, č. j. KSCB 25 INS 3453/2016-A-39, ve znění opravného usnesení ze dne 27. října 2016, č. j. KSCB 25 INS 3453/2016-A-41, Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „insolvenční soud“) zjistil úpadek dlužníka ARSTAV s. r. o. (bod I. výroku), prohlásil na majetek dlužníka konkurs (bod II. výroku), ustanovil insolvenčního správce (bod III. výroku), deklaroval, kdy nastávají účinky tohoto rozhodnutí (bod IV. výroku), vyzval věřitele dlužníka, aby ve lhůtě 2 měsíců přihlásili své pohledávky za dlužníkem (bod V. výroku), vyzval věřitele, aby sdělili, jaká zajišťovací práva uplatňují na věcech dlužníka (bod VI. výroku), vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby poskytovaly plnění insolvenčnímu správci (bod VII. výroku), nařídil přezkumné jednání (bod VIII. výroku), svolal schůzi věřitelů (bod IX. výroku), uložil insolvenčnímu správci povinnost předložit seznam přihlášených pohledávek (bod X. výroku), uložil insolvenčnímu správci povinnost předkládat pravidelně zprávu o stavu insolvenčního řízení (bod XI. výroku), uvedl, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (bod XII. výroku) a insolvenčním navrhovatelům UNIBLOCK TRADE s. r. o. a LEKON TSK s. r. o. uložil povinnost zaplatit soudní poplatek (bod XIII. výroku).

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení insolvenčního soudu potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhý odkaz na § 237 o. s. ř.

K vymezení přípustnosti dovolání srov. především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu. Srov. ostatně též usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 12. února 2014, sp. zn. IV. ÚS 3982/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14 a ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14 (dostupná na webových stránkách Ústavního soudu).

Dovolatel k otázce přípustnosti dovolání uvádí jen to, že „podává opravný prostředek proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze s odvoláním na ust. § 237 občanského soudního řádu v platném znění, jelikož se dovolatel domnívá, že právní otázka, která byla předmětem odvolání, měla být vyřešená jinak“. Z této formulace není zřejmé, v čem konkrétně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, vyplývá z ní pouze to, že nesouhlasí s tím, jak jím vymezenou otázku odvolací soud v dané věci posoudil.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2017

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru